Sprzedaż udziałów przez fundację rodzinną wolna od CIT

Pozostałe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2024 r. stwierdził, że przychód Fundacji Rodzinnej ze sprzedaży udziałów nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), ponieważ przychód ten będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Stanowisko to podzielił również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.341.2023.2.EJ oraz interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.341.2023.2.EJ.

Przedmiotowa sprawa toczyła się z wniosku o ustalenie, czy sprzedaż przez fundację rodzinną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Podatnik stał bowiem na stanowisku, iż taka transakcja będzie zwolniona z podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, z uwagi na brak wyłączeń od tego zwolnienia.

Dla rozstrzygnięcia wyżej wskazanej kwestii zasadnicze znaczenie miało prawidłowe ustalenie, czy fundacja prowadzi działalność zgodnie ze wskazanymi przez ustawodawcę wymogami. Stosownie do treści art. 24r ustawy CIT, w zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (UFR), stawka podatku CIT wynosi 25% podstawy opodatkowania.

Organ wskazał na artykuł 5 UFR, który zawiera katalog czynności, które fundacja rodzinna może wykonywać w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 UFR fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tylko w zakresie przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.

W myśl tego przepisu fundacja rodzinna może prowadzić działalność polegającą na zbywaniu praw wynikających z przystąpienia do spółek handlowych oraz podmiotów o podobnym charakterze mających swoją siedzibę za granicą, nawet jeśli takie prawa, składniki mienia zostały nabyte wyłącznie w celu ich dalszego zbycia.

W ocenie organu działalność fundacji rodzinnej mieściła się w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3 UFR. Organ stwierdził tutaj brak zastosowania dla art. 6 ust. 7 oraz art. 24r ust. 1 ustawy o CIT.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!