Zdalne podpisanie umowy o pracę z mObywatel

Zrobiono kolejny krok w kierunku rozwoju możliwości aplikacji mOBYWATEL. Dzięki nowej funkcji, pozwalającej użytkownikom na potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji, pracownicy którzy dotychczas nie mieli podpisu kwalifikowanego, zyskali możliwość zdalnego zawierania z pracodawcami umów o pracę. Zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami procedurę podpisania umowy zdalnie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej mObywatel można przeprowadzić w kilku prostych krokach […]

Nieodpłatne wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej, a koszty

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi i pozwoleniem na budowę, która następnie została przekazana nieodpłatnie gminie, mogą być zaliczone koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT pod warunkiem, że zostały one ujęte w księgach rachunkowych na podstawie stosownego […]

Doradztwo prawne, a koszty firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na doradztwo prawne w zakresie transakcji sprzedaży udziałów. Organ potwierdził tym samym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.704.2023.1.AZ, że usługi doradcze niezbędne w procesie pozyskania inwestora należy rozliczać w podatkowych kosztach.  Powyższe stanowisko stanowi potwierdzenie utrwalonego […]

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako usługa zwolniona z VAT

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia […]

Utrzymanie biura w mieszkaniu, a koszty uzyskania przychodu

Wydatki na utrzymanie biura mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości wykorzystywanej w ramachprowadzonej działalności gospodarczej. Przy ustaleniu wysokości kosztów uzyskania przychodów podlegających odliczeniu wymagane jest jednak ustalenie, jaka kwota z tych wydatków dotyczy części lokalu mieszkalnego przypadającej na działalność gospodarczą. W interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2024 r., sygn. […]

Brak doręczenia dowodów przez organy podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 18 stycznia 2024 r. orzekł, że organ podatkowy nie ma obowiązku doręczania stronie dowodów zgromadzonych w sprawie. NSA do metod zapewnienia stronie czynnego udziału w sprawie zaliczył prawo do zapoznania się strony z aktami sprawy, sporządzania z nich odpisów, notatek i kopii. Natomiast w ocenie Sądu obowiązek doręczenia […]

Kasowy PIT w planach

Rząd zapowiedział wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego rozwiązania w postaci rozliczenia Kasowego PITu. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana zasad momentu powstania przychodu u osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT. Wprowadzenie tej zmiany w założeniu ma stanowić udogodnienie dla tych osób, które nie otrzymują zapłaty od wierzycieli. W chwili obecnej w obrocie gospodarczym za przychód […]

Ograniczenia podatkowe dla fundacji rodzinnej przy zarządzaniu nieruchomościami

Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania najmem nieruchomościami wypłacane przez fundację rodzinną na rzecz podmiotuz nią powiązanego będzie podlegać opodatkowaniu 15% stawką CIT jako świadczenie w postaci ukrytych zysków. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2024 r. sygn 0111-KDIB1-2.4010.693.2023.2.MK . Organ doszedł do wniosku, iż wskazane w treści […]

Usługi marketingowe jako koszt podatków CIT

Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi marketingowe, takie jak ekspozycja towarów w sklepie czy organizacja degustacji w przypadku, gdy wydatki te związane są z działalnością gospodarczą o charakterze reklamowym nakierowaną na utrzymanie klientów lub pozyskanie nowych tj. wypełniających przesłankę „poniesienia w celu zachowania źródła przychodów”, jak i „poniesienia w celu […]

Opodatkowanie VAT oddelegowanych dyrektorów

Oddelegowanie dyrektorów zarządzających stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT. W rezultacie mamy do czynienia z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT na podstawie art. 8 ust.1 ustawy w zw. z art. 28b ust 1 i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, a więc z tytułu odpłatnego świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy. Powyższe […]