Minimalny podatek CIT

Pozostałe

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje w Polsce 10% podatek minimalny dla podatników CIT, obejmujący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i niektóre spółki jawne.

Podatek ten stanowi nową, równoległą formą opodatkowania obok tzw. „klasycznego” CIT. Zgodnie z art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) procentowy minimalny podatek obejmuje spółki, które zgodnie z art. 3 ust. 1 mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający obowiązek rozliczania podatku dochodowego od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągnięcia. Daninie tej podlegają również podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1 albo art. 7a ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

W rezultacie dla określenia kręgu podmiotów zobowiązanych do regulowania należności z tegoż podatku znaczenie ma stosunek dochodu do przychodu. Podatnik będzie zobowiązany wówczas do zapłaty podatku minimalnego w przypadku, gdy spółka poniesie stratę podatkową lub gdy jej próg rentowności będzie mniejszy niż 2%.

W ustawie o CIT przewidziano jednak wyłączenia od stosowania przepisów o podatku minimalnym, a mianowicie udogodnienia w tym zakresie mają zastosowanie w stosunku do podatników:

  1. w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejnych dwóch latach podatkowych,
  2. będących przedsiębiorstwami finansowymi,
  3. będącymi małymi podatnikami,
  4. jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim,
  5. których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, udziałów kapitałowych w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, praw majątkowych związanych z prawem do świadczeń należnych fundatorowi lub beneficjentowi fundacji, trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
  6. jeżeli większość uzyskanych przez nich przychodów z działalności gospodarczej została osiągnięta w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych albo wydobywaniem kopalin, których ceny zależą od notowań na światowych rynkach,
  7. wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, z których jedna posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziału w każdej z pozostałych spółek, jeżeli rok podatkowy wszystkich spółek jest tożsamy oraz udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!