Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako usługa zwolniona z VAT

Pozostałe

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. W świetle powyższego czynności podatnika będącego agentem a polegające na pośrednictwie w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, są przedmiotowo zwolnione z VAT. Tym samym nie wlicza się ich do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 lutego 2024 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.1.2024.1.PRP, czynności w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pozostają w bezpośrednim związku ze świadczoną usługą ubezpieczeniową i stanowią jej integralną część. Wobec powyższego można uznać je za usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, a tym samym podlegające zwolnieniu od opodatkowania na gruncie podatku VAT.

Organ w ramach rozważań wskazał na brak jednoznacznej definicji legalnej „pośrednika ubezpieczeniowy” na gruncie zarówno przedmiotowej dyrektywy, jak i przepisów krajowych. W tym zakresie Dyrektor KIS posiłkował się linią orzeczniczą TSUE, który m.in. w wyroku C-8/01, w którym stwierdzono, że pojęcie usług pokrewnych, świadczonych przez brokerów i pośredników ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 13 część B lit. a) Szóstej Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (wspólny system podatku od wartości dodanej) dotyczy wyłącznie świadczeń dokonanych przez profesjonalistów, którzy utrzymują stosunki jednocześnie z ubezpieczycielem i ubezpieczonym, przy założeniu, że broker ubezpieczeniowy jest wyłącznie pośrednikiem.

Dyrektor KIS dla wyjaśnienia użytego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT sformułowania „usługa pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych” odwołał się również do treści wyroku TSUE z dnia 17 marca 2016 r. sygn. C-40/15. W wyroku tym została przeprowadzona wykładnia takich pojęć jak „transakcja ubezpieczeniowa” oraz „usługi pokrewne”, gdzie Trybunał podkreślił, że usługi te „powinny być charakterystyczne dla działalności brokera lub agenta ubezpieczeniowego, która polega na wyszukiwaniu klientów i kontaktowaniu ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umów ubezpieczenia” oraz usługodawca powinien pozostawać w stosunku z ubezpieczycielem i ubezpieczonym.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!