Przedawnione długi bez PIT!

Księgowość

Przedawnione długi bez PIT!

Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z 14 listopada 2018 roku, (sygn. Akt III SA/Wa 55/18, III SA/Wa 56/18), Urząd Skarbowy nie powinien żądać podatku od osób, których zobowiązania się przedawniły.

Przedmiotowe sprawy tyczyły się małżeństwa, które nie było w stanie spłacić kredytu zaciągniętego w banku. Kiedy bank chciał odzyskać pieniądze, dłużnicy podnieśli zarzut przedawnienia i bank musiał go uznać a w konsekwencji odstąpić od dochodzenia roszczeń. Efektem było umorzenie przez sąd postępowania. Po zakończeniu postępowania, bank wystawił podatnikom informację PIT-8C. Małżeństwo zwróciło się do fiskusa o wyjaśnienie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, podobnie jak do tej pory Sądy Administracyjne uznawał, że skutki finansowe przedawnienia zobowiązania z kredytu dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy są takie same jak przy jego umorzeniu.

WSA w Warszawie w swoim przełomowym wyroku stwierdził jednak, że pomimo przedawnienia zobowiązanie nadal istnieje a dłużnik ma obowiązek jego wykonania z tą tylko różnicą, że wierzyciel nie może korzystać z ochrony instytucji państwowych i ma prawo dochodzić zwrotu długu poza sądem. Sąd uznał, że dłużnik nie uzyskuje żadnej korzyści majątkowej, ponieważ formalnie jest nadal zobowiązany do wykonania świadczenia.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!