Nieodpłatne wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej, a koszty

Księgowość

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi i pozwoleniem na budowę, która następnie została przekazana nieodpłatnie gminie, mogą być zaliczone koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT pod warunkiem, że zostały one ujęte w księgach rachunkowych na podstawie stosownego dokumentu. W celu zakwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wymagane jest jednak udowodnienie, iż wydatki te zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Powyższe wynika z interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.771.2023.1.JG gdzie określono również dzień ujęcia poniesionych kosztów w księgach rachunkowych za moment powstania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PIT za koszt uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PIT. W rezultacie o przynależności do kategorii kosztów uzyskania przychodów decyduje cel, w jakim dany wydatek został poniesiony.

Organ wskazał, iż na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że określony wydatek stanowi w rzeczywistości koszt uzyskania przychodu. Determinuje to niejako wymóg, aby z prowadzonej przez podatnika dokumentacji jednoznacznie wynikało, że wydatek jest celowy i uzasadniony. Dyrektor KIS uznał wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji za koszty inne od tych, które stanowić mogły wydatki bezpośrednio związane z przychodami.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!