Podatek od nieruchomości do poprawy!

home

Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 14/21) z dnia 4 lipca 2023 roku, art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten utraci […]

Faktury uproszczone a JPK

Od 1 lipca 2021 r. do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.) zostały dodane przepisy stanowiące, że faktury uproszczone (paragony z […]

Wpis do CEiDG a obowiązek opłacania składek ZUS

Wiele osób często boryka się z problemem w którym ZUS zwraca się z roszczeniem o zaległe składki. Najczęściej wynika to z faktu, że dana osoba dokonała rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEiDG, bo taka była potrzeba chwili, po czym nigdy jej nie podjęła, zapominając finalnie o jej formalnym wyrejestrowaniu. Czy brak faktycznego wykonywania działalności jest […]

Nauka języków obcych a vat.

Usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 VAT. Jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone w art. 43 ww. ustawy o VAT.   Nauka w szkołach W […]

Sankcja za spóźnione zgłoszenie darowizny – nie w każdym przypadku.

Zgodnie z wyrokami NSA z 15 września 2021 r. sygn. akt III FSK 256/21, III FSK 257/21, fiskus może żądać 20 % sankcyjnej daniny od spadków i darowizn tylko, gdy na nieopodatkowaną darowiznę powoła się sam obdarowany. W przywołanej sprawie, podatnik został współwłaścicielem nieruchomości. Fakt ten wzbudził „zainteresowanie” urzędu skarbowego, a dokładniej źródła finansowania tej […]

Opodatkowanie pokazów erotycznych w internecie.

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, czynności związane z pokazami erotycznymi w internecie nie stanowią prostytucji. Usługi polegające na pokazach erotycznych w internecie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 k.k. Podatek dochodowy W art. 10 […]

VAT tylko od uzyskanej kwoty wierzytelność, po skorzystaniu z ulgi na złe długi.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 2 września 2021 r. (sygn. akt I FSK 1383/18), „Podatnik, który zbywa wierzytelność o wartości wynikającej z korekty uwzględniającej ulgę na złe długi, musi doliczyć do podstawy opodatkowania i podatku należnego tę niższą wartość, a nie pierwotną.” Fundacja będąca czynnym podatnikiem VAT złożyła wniosek o interpretację […]

VAT w Fast Foodach.

Istota sporu. Całe zamieszanie o stawkę VAT w fast foodach związane jest ze sporami franczyzobiorców jednej z popularnych sieci szybkiego jedzenia, toczonymi z fiskusem. W ramach swojej działalności, sprzedają oni gotowe posiłki, napoje, desery itp. Podmioty działają w różnych miejscach, zarówno galeriach handlowych, jak i w lokalach wolnostojących. Sprzedaż produktów odbywa się na kilka sposobów: […]

Składki ZUS za pracownika bez względu na formę i sposób zatrudnienia.

Trybunał wyrokiem z 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16, uznał, że art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w części obejmującej zwrot „lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”, jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP. […]

Darowizna również w gotówce.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 861/19) przekazanie darowizny przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę w formie gotówki nie wyłącza możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. WSA wskazało też inne podobne orzeczenia w podobnych sprawach, z bliźniaczymi rozstrzygnięciami, które wydane zostały […]