Ograniczenia podatkowe dla fundacji rodzinnej przy zarządzaniu nieruchomościami

Pozostałe

Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania najmem nieruchomościami wypłacane przez fundację rodzinną na rzecz podmiotuz nią powiązanego będzie podlegać opodatkowaniu 15% stawką CIT jako świadczenie w postaci ukrytych zysków.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2024 r. sygn 0111-KDIB1-2.4010.693.2023.2.MK . Organ doszedł do wniosku, iż wskazane w treści wniosku usługi zarządzania najmem nieruchomościami tj. usługi zarządzania i kontroli będzie stanowić świadczenie w postaci ukrytych zysków w rozumieniu art. 24q ust. 1a pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z przywołanym przepisem przez świadczenia w postaci ukrytych zysków rozumie się bowiem świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną świadczenia z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Dyrektor KiS w uzasadnieniu podnosił, nawiązując do treści art. 24q ust. 1a pkt 3 lit. a ustawy o CIT, iż wymienione w treści wniosku usługi zarządzania i kontroli obejmują różne przejawy działalności, w tym te związane z najmem nieruchomości. Organ tym samym zakwestionował stanowisko Fundacji, zgodnie z którym usługi zarządzania i kontroli sprowadzały się jedynie do zarządzania i kontroli nad spółkami lub przedsiębiorstwami Fundacji. Organ zakwestionował to twierdzenie na tle analizowanego przepisu.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!