Brak doręczenia dowodów przez organy podatkowe

Pozostałe

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 18 stycznia 2024 r. orzekł, że organ podatkowy nie ma obowiązku doręczania stronie dowodów zgromadzonych w sprawie. NSA do metod zapewnienia stronie czynnego udziału w sprawie zaliczył prawo do zapoznania się strony z aktami sprawy, sporządzania z nich odpisów, notatek i kopii. Natomiast w ocenie Sądu obowiązek doręczenia konkretnego pisma w postępowaniu podatkowym powinien wynikać z treści przepisu prawa.

W tle rozważań NSA w swoim wyroku z dnia 18 stycznia 2024 r., sygn. akt III FSK 3431/21, Sądpowołał się na art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, który nakłada na organy podatkowe obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Sąd stwierdził, że sformułowanie ,,zapewnienie” należy rozumieć jako danie możliwości, umożliwienie, wskazanie na sposobność, powiadomienie.W postępowaniu podatkowym strona ma prawo brać także udział w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia. W konsekwencji na organie podatkowym spoczywa obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, aby strony mogły uczestniczyć aktywnie według swego wyboru.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!