Sukcesja czyli legalne przejęcie rodzinnej firmy…

Księgowość

Sukcesja czyli legalne przejęcie rodzinnej firmy…

Nowa ustawa obowiązująca od 25 listopada 2018 roku (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1629) bardzo ułatwia tworzenie firm wielopokoleniowych. Zniknie problem dziedziczenia prawa do firmy po śmierci przedsiębiorcy. Najistotniejszym z elementów ustawy jest stworzenie instytucji zarządu sukcesyjnego. Ma być to osoba fizyczna, która poprowadzi biznes po zmarłym przedsiębiorcy do czasu uregulowania wszystkich formalności spadkowych. Taką funkcję może pełnić członek rodziny oraz osoba obca.

Zarząd sukcesyjny

Ustawa założyła dwa sposoby powołania zarządu sukcesyjnego. Pierwszy sposób jest najprostszy i zakłada, że przedsiębiorca za życia wyznacza taka osobę. Drugi sposób zakłada, że po śmierci przedsiębiorcy wyboru takiej osoby może dokonać:

  • małżonek, któremu przysługuję udział w spadku lub przedsiębiorstwie
  • spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek
  • spadkobierca testamentowy, który przyjął spadek, albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu dział w spadku.

Art. 12 ust.3 ustawy mówi jednak, że do powołania zarządcy wymagana jest zgoda spadkobierców posiadających większy niż 85 % udział w spadku. Funkcję zarządcy sukcesyjnego należy ujawnić w CeiDG i trwać może ona maksymalnie dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, w wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć taką kadencję. W przypadku, gdy zarządca będzie próbował przekroczyć swoje uprawnienia bez zgody spadkobierców, sprawa rozstrzygana będzie przed sądem.

Kontynuowanie działalności

Ustawa rozwiązała ogromny problem, który trapił spadkobierców a mowa tu o możliwości korzystania z loga, nazwy firmy, licencji, koncesji zmarłego przedsiębiorcy. Dotychczasowo było to niemożliwe, a od momentu wejścia w życie ustawy zarządca może bez ograniczeń może nadal posługiwać się nimi.

Zwolnienie o podatku

Kolejnym udogodnieniem jakie wprowadza ustawa o zarządzie sukcesyjnym jest zwolnienie od podatku od nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

  • zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa właściwemu naczelnikowi US w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
  • Prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywce przez okres co najmniej dwóch lat od dnia nabycia.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że wprowadzenie art. 4b do ustawy o podatku od spadków i darowizn nie oznacza uchylenia art. 4a.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!