Czy napiwek jest wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT?

Pozostałe

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 15 maja 2023 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.97.2023.2.LK „napiwek nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług – nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT”.

Przez świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwana dalej „Ustawą o VAT”). Usługą jest zatem takie świadczenie, gdzie występuje bezpośredni konsument, inaczej odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. 

Co natomiast w przypadku gdy obok podstawowego wynagrodzenia pojawia się napiwek za świadczoną usługę? Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 15 maja 2023 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.97.2023.2.LK „(…) czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.”. 

Zależność, o której mowa powyżej nie istnieje, jeżeli:

  1. między Usługodawcą a Klientem nie istnieje umowa dot. napiwku tj. Usługodawca nie zawiera z Klientem żadnej umowy na świadczenie usług, za wykonanie których Klienci byliby dodatkowo zobowiązani uiścić opłatę w postaci napiwku (w bliżej nieokreślonej wysokości);
  2. należności pobrane od Klienta są wycenione w stosowanym cenniku usług i tylko takich płatności Usługodawca wymaga od Klienta za konkretną usługę; 
  3. wielkość napiwku nie jest w żaden sposób uzależniona od cech świadczonej usługi i nie wpływa na wykonanie świadczonej usługi;
  4. kwoty napiwków są świadczeniem Klienta całkowicie dobrowolnym; 
  5. Usługodawca nie pobiera sobie żadnych kwot z kwoty napiwków.

Reasumując, w przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek „napiwek nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług – nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT”. Innymi słowy kwota napiwku nie stanowi wynagrodzenia będącego podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, który stanowi, że podstawą opodatkowania (z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w Ustawie o VAT), jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!