Opodatkowanie pokazów erotycznych w internecie.

Księgowość

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, czynności związane z pokazami erotycznymi w internecie nie stanowią prostytucji. Usługi polegające na pokazach erotycznych w internecie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 k.k.

Podatek dochodowy

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymieniono źródła przychodów, dla których przewiduje się odmienne zasady opodatkowania. Wśród tych źródeł znajdują się m.in.:

  • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Zgodnie z artykułem 10 punkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, praca związana z pokazami erotycznymi online kwalifikuje się jako działalność wykonywana osobiście, o ile nie ma charakteru systematycznego oraz nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z ustawą do przychodów z działalności wykonywanej osobiście wlicza się przychody otrzymane z działalności artystycznej, do których zalicza się właśnie m.in. realizowane za pośrednictwem serwisów kamerkowych live show / pokazy na żywo.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie jej cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do tej działalności. Natomiast, jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy (tzn. zarobkowo, we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły), to ma prawo zaliczyć swoje przychody do źródła – działalność gospodarcza.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa podatkowego oraz charakter wykonywanych czynności, można uznać, że przychody związane z pokazami erotycznymi, nie spełniają cech uznających je za osiągnięte w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane przychody należy zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Jak wskazał w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.99.2018.1.AN) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane z tego tytułu przychody należy rozliczać, według skali podatkowej.

Wykonywane pokazów erotycznych w internecie może być dla celów podatku dochodowego zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile są uzyskiwane w ramach działalności zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 tej ustawy.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 1 cytowanej ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

Podatek VAT

Na podstawie interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 9 września 2021 r., sygn 0112-KDIL3.4012.48.2021.4.AW, pokazy erotyczne przez internet to nie działalność kulturalna. Celem występu jest zasadniczo wywołanie pobudzenia seksualnego a nie dostęp do kultury i dziedzictwa narodowego.

Sprawa dotyczyła kobiety, która na portalu internetowym prezentowała erotyczne występy w zamian za pieniądze. W ocenie podatniczki każdy występ był przedmiotem ochrony zgodnie z przepisami prawa autorskiego, a z chwilą rozpoczęcia transmisji pokazu, prawa autorskie do utworu były zbywane na rzecz użytkownika internetu korzystającego z portalu, bo płacił on za to stosowną opłatę.

Uważała więc, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. B ustawy o VAT, przedmiot zajęcia był zwolniony z podatku. Przywołany przepis mówi o usługach kulturalnych świadczonych przez indywidualnych twórców lub artystów, którzy otrzymują honoraria za przekazanie praw autorskich do swoich utworów.

Dyrektor KIS stanowczo odrzucił stanowisko podatniczki, zgadzając się wyłącznie w kwestii braku konieczności ewidencjonowania swoich honorariów, z uwagi na to, że całość wynagrodzenia otrzymuje na konto bankowe. Wynika to z poz. 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu

kas rejestrujących.

Co istotne, jak podkreślił organ, podatniczka nie ma prawa do zwolnienia z VAT. Wprawdzie działa jako indywidualny twórca, ale nie można uznać, że prowadzi działalność kulturalną. W ocenie dyrektora KIS, nie każde działanie twórcy musi być usługą kulturalną. Brak jest również podstaw do zwolnienia dostępu do występów erotycznych z podatku VAT, albowiem w ocenie fiskusa pokazy takie nie odbywają się w interesie publicznym, aby zasadne było obniżenie kosztów dostępu do takiej usługi poprzez jej zwolnienie od podatku.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!