Nauka języków obcych a vat.

Księgowość

Usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 VAT. Jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone w art. 43 ww. ustawy o VAT.

 

Nauka w szkołach

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

 

Stosownie do ust. 1 pkt 27 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Zgodnie z ust. 1 pkt 28 tego artykułu, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, inne niż wymienione w pkt 26, 27 i 29.

W świetle ust. 1 pkt 29 cytowanego artykułu zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26:

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  • finansowane w całości ze środków publicznych,

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

 

Lekcje indywidualne

Jeżeli podatnik należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione na podstawie powyższych przepisów, może skorzystać przy prowadzeniu nauki języków ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast jeżeli podatnik prowadzący działalność w zakresie nauki języków obcych nie należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT, to ma prawo do stosowania do tych usług zwolnienia z VAT właśnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

 

Nauka języków online

Ustawodawca, przewidując zwolnienie usług nauczania języków, nie uzależnił go od stosowanych metod nauczania. Tym samym bez względu na to, w jaki sposób podmiot prowadzi naukę języków obcych, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z Interpretacją indywidualną dyrektora KIS z 16 września 2021 r. , sygn. 0113-KDIPT1-1.401.2416.2021.2MGO – ceny sprzedaży internetowych kursów języków obcych opracowanych przez nauczycieli współpracujących ze sprzedawcą internetowym nie powiększa się o podatek od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się profesjonalny programista, który chciał rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o internetową szkołę językową na zasadzie współpracy z lektorami języków obcych. Przygotowaniem kursów językowych w tym stworzeniem materiałów wideo, ćwiczeń językowych, nagraniem poszczególnych lekcji, zmontowaniem lekcji wideo mieli się zająć nauczyciele. Także nauczyciele mieli na bieżąco aktualizować treści kursu, za pośrednictwem platformy internetowej kontrolować postępy uczniów w nauce, umawiać się na konsultacje językowe oraz odpisywać na wiadomości. Uczniowie tak stworzonego kursu wypełnialiby po zakończeniu każdego modułu kursu testy, których poprawność byłaby na bieżąco sprawdzana przez nauczycieli. Tak opracowane kursy językowe przedsiębiorca zamierzał sprzedawać we własnym sklepie internetowym. Uważał on, że nie będzie musiał doliczać do ceny sprzedaży VAT gdyż sprzedając kursy językowe będzie świadczył usługi nauczania języków obcych zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Nie będą to co prawda lekcje „na żywo” ale będą to typowe usługi edukacyjne.

W podobnej sprawie została już wcześniej wydana interpretacja indywidualna z 22 maja 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.149.2019.2.JN. Także w tym przypadku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż internetowa sprzedaż kursów języków obcych realizowanych w formie wideo (tzn. bez bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i bez konsultacji „na żywo”) jest traktowana jako nauczanie języków obcych i zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!