Zaliczki na rzecz komplementariuszy w trakcie roku podatkowego

Pozostałe

W interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2024 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.99.2024.1.DB Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że Spółka jest zobowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wypłacanych komplementariuszom w formie zaliczek z tytułu ich udziału w zysku Spółki. W ocenie Organu bowiem wypłata zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki powoduje powstanie przychodu z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Równocześnie Dyrektor KIS podkreślił, że brak podstaw do uwzględnienia kwot pomniejszenia wartości zryczałtowanego podatku PIT pobieranego przez Spółkę o kwotę pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a-6c ustawy o PIT nie wyklucza możliwości skorzystania z tego uprawnienia przez podatników (komplementariuszy), z uwagi na fakt, iż możliwość skorzystania z ww. uprawnienia jest indywidualną sprawą każdego z komplementariuszy, a nie Spółki jako płatnika (w drodze stosownych wniosków do organu podatkowego).

Tożsame stanowisko podzielił Dyrektor KIS również w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2024 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.707.2023.2.JG czy też interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.685.2023.2.MK

W ocenie Organu wypłata zaliczek, choć nie zakwalifikowana przez ustawodawcę jako dochód w myśl art. 5a pkt 28 ustawy o PIT stanowi jednak faktyczne uzyskanie przychodu z udziału w zyskach takiej spółki (powstanie przychodu), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Zdaniem fiskusa, wypłata na rzecz komplementariusza w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku rocznego Spółki stanowi dla niego przychód z tytułu udziału w takim zysku, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT na takich samych zasadach jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tzn. przychód powstaje w momencie jego wypłaty i jest opodatkowany stawką 19%. Spółka jest obowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od ww. wypłat dokonywanych na rzecz komplementariuszy.

Na koniec trzeba wskazać na odmiennie się kształtującą linię orzeczniczą, która zakłada brak obowiązku pobierania podatku przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Takie stanowisko zajął choćby Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 2 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 394/22.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!