VAT-marża – ustalenie ceny nabycia.

Księgowość

Jak się okazuje, wiele problemów przysparza przedsiębiorcom zrozumienie zasad obowiązujących przy procedurze VAT marży.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 września 2014 r. (sygn. IBPP4/443-265/14/BP), dokonując obliczania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu używanego, przy zastosowaniu procedury VAT marża, podatnik powinien do kwoty nabycia ująć wyłącznie wartość (cenę) zapłaconą sprzedającemu. Oznacza to, że np.  koszty zapłaconej akcyzy nie mogą być wliczane do kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust4 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu. Od samochodów kupionych na terenie Unii Europejskiej na podstawie umowy kupna płaci akcyzę na terytorium kraju. W związku z tym zapytał, czy przy sprzedaży samochodów na podstawie faktur VAT marża, za cenę nabycia należy uznać cenę, jaką płaci się za samochód przy jego zakupie wraz z akcyzą.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w myśl art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w sytuacji podmiotu, który wykonujące czynności polegające na dostawie m.in. towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru (cena sprzedaży), a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego oraz obowiązującymi przepisami, dla potrzeb zastosowania procedury VAT marży, jako kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (pośrednika). A więc kwota nabycia to nic innego jak cena, którą podatnik zapłacił dostawcy towaru. W związku z tym, cena nabycia nie może zawierać innych należności (w tym publicznoprawnych), m.in.: podatków, opłat, jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy.

Natomiast w cenie sprzedaży mieszczą się wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika (pośrednika) od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to m.in. podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik-pośrednik obciąża nabywcę.

Zdaniem organu podatkowego, określając więc podstawę opodatkowania (marżę) dla dostaw towarów używanych (samochodów), podatnik powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę VAT. Natomiast podatek akcyzowy zapłacony przez podatnika nie stanowi należności, które otrzymuje jego dostawca, nie może być zatem elementem kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!