Użytkowanie auta prywatnego w pracy a podatek.

Księgowość

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 16 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3531/17) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), zwrot przez pracodawcę faktycznych kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez pracownika, nie stanowi podstawy do automatycznego potrącania zaliczek na PIT.

Prezentowany wyrok jest pierwszym, w którym Sąd kasacyjny zajął stanowisko w tego typu sprawie. Dotychczasowe stanowisko w sprawie miało swoje źródła w interpretacjach indywidualnych i wyrokach sądów administracyjnych I instancji. Większość rozstrzygnięć była jednak niekorzystna dla podatników. Oczywiście można było zaobserwować orzeczenia, które stwierdzały, że refundacja poniesionych przez pracownika wydatków za jazdy lokalne, określonych na podstawie tzw. kilometrówki, nie jest opodatkowany. Takie stanowisko organy skarbowe wyraziły tylko raz w indywidualnej interpretacji podatkowej z 14 grudnia 2015 r. (nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3). Warszawski WSA natomiast przyjął korzystną wykładnię w trzech orzeczeniach: z 9 marca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 1393/17), 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 74/17) oraz 11 grudnia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 3831/16).

W praktyce wygląda to tak, że firmy refundują swoim pracownikom koszty ponoszone z tytułu używania prywatnych aut, wypłacając ryczałt lub tzw. kilometrówkę. W obu przypadkach bierze się pod uwagę stawkę za kilometr wynikającą z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271).

Dotychczasowe stanowisko sądów i organów skarbowych opierało się na tezie, że podatku nie ma tylko wtedy, gdy pracownik wykorzystuje własne auto w podróży służbowej (zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT) albo należy do grupy podatników objętych zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT. Problem jednak w tym, że jazdy lokalne nie spełniają przyjętej definicji podróży służbowych, ponieważ  pracownik przemieszcza się w granicach obszaru wskazanego w umowie o pracę jako miejsce jego zatrudnienia. Jednocześnie z prywatnych samochodów na potrzeby pracy korzystają nie tylko pracownicy poczty, lasów i opieki społecznej, których dotyczy zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT.

Jak podkreśli NSA w wyroku, nie można uznawać za przychody pracownika zwracanych mu wydatków, które poniósł na rzecz pracodawcy, bo to nie należy do jego obowiązków. Sąd zwrócił również uwagę, że „o przychodzie można mówić tylko wtedy, gdy pracownik uzyskuje jakieś przysporzenie. Takim przysporzeniem może być np. ograniczenie kosztów pracownika z tytułu dojazdu do pracy”.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!