Ryczałt przy dropshippingu

Księgowość
Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 czerwca 2020 r. ( 0112-KDIL2-2.4011.366.2020.2.KP), nie ma przeszkód aby dochody z działalności dropshipping opodatkowywać ryczałtem ewidencjonowanym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidziane zostały  wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z nim, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”. W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanej ustawy, „towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od września 2019 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Działalność Wnioskodawcy polega na sprzedaży internetowej wcześniej zakupionych towarów. Wnioskodawca sprzedaje towary na allegro oraz we własnym sklepie internetowym. Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność o model sprzedaży Dropshipping, ale jako sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek. Sprzedaż ta będzie polegała na tym, że klient kupi od Wnioskodawcy przedmiot, wpłaci za niego pieniądze. Następnie Wnioskodawca kupi ten przedmiot w hurtowni, zrobi przelew za ten przedmiot dla hurtowni, a następnie poda adres klienta i hurtownia wyśle zakupiony przedmiot bezpośrednio do klienta. Działalność internetowa i oparta na modelu Dropshipping na własny rachunek będzie dotyczyła PKWiU, 47.00.65 jako „Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego”, 47.00.66 jako „Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego” oraz 47.00.67 jako „Sprzedaż detaliczna gier i zabawek”.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy – internetowa i oparta na modelu Dropshipping, która będzie sklasyfikowana jak wyżej podał Wnioskodawca – spełnia definicję zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie została wymieniona w załączniku Nr 2 do ustawy. Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do kontynuowania opodatkowania osiąganych przychodów, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, iż sprzedając w modelu Dropshippingu, czyli sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek, Wnioskodawca będzie mógł nadal korzystać z formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!