Przy zakupie nieruchomości liczy się data poniesienia wydatków.

Księgowość

Przy zakupie nieruchomości liczy się data poniesienia wydatków.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn.akt II FSK 1734/16) podatnik, który przed upływem dwóch lat od sprzedaży poprzedniego lokalu, wpłacił na zakup mieszkania kwotę wynikającą z umowy przedwstępnej a dopiero później podpisał akt notarialny przenoszący własność, może skorzystać z ulgi w PIT.

Przedmiotem postępowania była sprawa dotycząca podatnika, który dokonał zakupu nieruchomości a następnie w bardzo krótkim czasie dokonał jej sprzedaży, z prawie trzykrotnym zyskiem. Aby nie płacić podatku dochodowego od osiągniętego zysku, podatnik zobowiązał się do zakupu innej nieruchomości z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, w terminie dwóch lat od sprzedaży nieruchomości na której zarobił (najpóźniej do końca 2013 roku).

W pierwszej kolejności mężczyzna udzielił pożyczki, której zabezpieczeniem był lokal (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Zgodnie z umową przewłaszczenia lokal stał się własnością podatnika, na czas trwania umowy pożyczki. Ponieważ pożyczka nie została spłacona, podatnik pozostał właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Kolejnym wydatkiem poniesionym w materii zakupu innej nieruchomości mieszkalnej, był wydatek poniesiony na podstawie umowy przedwstępnej z deweloperem. Umowa została zawarta w 2013 roku ale ostateczna umowa przenosząca własność została zawarta w 2014 roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zajął stanowisko, że pożyczka nie była wydatkiem na własne cele mieszkaniowe a mieszkanie od dewelopera zostało zakupione po upływie dwuletniego terminu, z uwagi na fakt że akt notarialny został podpisany dopiero w 2014 roku.

WSA w Łodzi zgodził się częściowo z podatnikiem. Orzekł, że udzielenie pożyczki było rzeczywiście pożyczką a nie wydatkami na własne cele mieszkaniowe. Jednakże wpłata pierwszej raty na zakup mieszkania od dewelopera, pomimo zapłaty pierwszej raty, została uznana za wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Jak uzasadnił sędzia Jacek Brolik, z przepisu nie wynika termin na nabycie lokalu a jedynie na poniesienie wydatków na cel mieszkaniowy.

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!