Wynagrodzenia prezesa w spółce

Kadry

Zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 września 2020 r. (WPI/200000/43/667/2020), umowa o świadczenie usług prezesa podlega pod ubezpieczenia społeczne.

 

Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług

ZUS w swojej decyzji stwierdził, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy na świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa o zarządzanie spółką jest umową podlegającą pod ww. przepisy, nawet w przypadku nabycia przez prezesa prawa do emerytury, lub w sytuacji, kiedy prezes został wybrany na podstawie przepisów szczególnych.

 

Wynagrodzenie prezesa na podstawie podjętej uchwały

Wyłącznie wynagrodzenie, wypłacane na podstawie podjętej uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu, nie podlega pod ubezpieczenia społeczne. ZUS potwierdził to w interpretacji indywidualnej z dnia 20 maja 2020 r. (sygn. WPI/200000/43/389/2020).

W swojej interpretacji ZUS poinformował, iż nawiązanie stosunku obligacyjnego, tj. podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zależy jedynie od woli spółki czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu oraz czy będzie się wiązał z wynagrodzeniem, czy nie. Podstawą pełnienia funkcji członka zarządu może być w rezultacie zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług jak też jedynie powołanie uchwałą zgromadzenia wspólników.

 

Brak oskładkowania

Reasumując, samo powołanie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, na stanowisko prezesa zarządu spółki, jak również osiąganie z tego tytułu, ustalonego w drodze uchwały wynagrodzenia, nie skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wskazanego w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wyniku np. zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!