Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą.

Jak wskazał w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 października 2018 roku (sygn. akt C-105/17), dla uznania kogoś za przedsiębiorcę w rozumieniu dyrektywy kluczowe jest, aby dana osoba funkcjonowała „w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem” lub w imieniu albo na rachunek przedsiębiorcy. W ocenie Trybunału, decydujące […]