Reklamacja bez paragonu lub faktury? Jak najbardziej!

Księgowość

Reklamacja bez paragonu lub faktury? Jak najbardziej!

Klient nie posiadający paragonu lub faktury zakupu, może w pełni skorzystać z prawa do reklamacji, jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową lub utracił swoje walory przed upływem przewidzianego przepisami terminu.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2018 roku (sygn. akt VII AGa 868/18), zapis w regulaminie lub wymaganie, aby dowodem zakupu był wyłącznie faktura lub paragon, jest niedozwolony i w przypadku regulaminów stanowić będzie zapis niedozwolony (abuzywny). Zdaniem sądu, ustawodawca nie nałożył takiego obowiązku na konsumenta, co oznacza, że podobne postanowienia we wzorcach u

mowy kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, a tym samym stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385[1] par. 1 kodeksu cywilnego.

Słusznie wskazał sąd w przywołanym orzeczeniu, że paragon lub faktura są dokumentami księgowymi, które potwierdzają fakt sprzedaży i przyjęcia określonej kwoty tytułem zapłaty. Dokumenty te są przede wszystkim dowodem służącym ustaleniu rzeczywistej kwoty transakcji na potrzeby prawa podatkowego.

Reasumując, żaden przepis prawa nie ogranicza prawa konsumenta do dochodzenia swoich praw przy pomocy innych środków o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Takimi środkami może być np. zeznanie strony, przesłuchanie świadków, potwierdzenie przelewu bankowego, księgi rachunkowe przedsiębiorcy.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!