Skip to main content Skip to search

Aktualności

Po realizacji umowy pożyczkowej brak zwolnienia z VAT

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2020 r. (sygn. akt I FSK 2030/17), usługi zlecone zmierzające do udzielenia pożyczki, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 us 1 pkt. 38 ustawy o VAT, natomiast skorzystać ze zwolnienia nie ma możliwości w przypadku usług obsługi transakcji pożyczkowych, które są już zawarte.

NSA w swoim wyroku posiłkował się orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. (c-40/15), które interpretuje pojęcie pośrednictwa w usługach i wyznacza linię orzeczniczą, przyjętą przez Naczelne Sądy Administracyjne. Zgonie z nią, wszelkie czynności podejmowane, aby skojarzyć strony transakcji, pozyskać informacje o pożyczkobiorcy niezbędne do przetwarzania wniosku pożyczkowego i udzielenia pożyczki, zatwierdzenie wniosku, przygotowaniu umowy pożyczki, wysłanie dokumentów do pożyczkobiorcy, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Natomiast każda czynność dotycząca obsługi aktywnej, uruchomionej już i udzielonej pożyczki, z takiego zwolnienia nie skorzysta.

Czytaj więcej

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Dotyczy to umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., które trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem;
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie obejmuje tych podmiotów czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

 

Jakie dane należy podać?

W zgłoszeniu przedsiębiorcy przekazują wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też jej przedmiotu. Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło są zobowiązani wszyscy płatnicy składek i osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

W formularzu RUD należy podać następujące dane:

 • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
 • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

 

Jak i kiedy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie umowy o dzieło należy złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Można tego dokonać tego przekazując formularz elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD, a w jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Czytaj więcej

Wyposażenie od pracodawcy w domu, możliwe bez podatku.

Jak wskazał w interpretacja indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 3 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.725.2020.2.KS), kto pracuje zdalnie z powodu

pandemii, nie zapłaci PIT, gdy dostanie od pracodawcy zwrot wydatku na zakup podstawowego wyposażenia biurowego np. krzesła.

Dyrektor KIS potwierdził, że nie ma mowy o konieczności zapłaty przez pracownika podatku dochodowego od przychodu podatkowego, gdy zwrot kosztów zakupu np. krzesła, otrzymają osoby pracujące z domu w okresie zagrożenia epidemicznego. Podstawą wydanej interpretacji jest art. 77 ustawy antykryzysowej z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086), na podstawie której pracodawca może polecić podwładnym wykonywanie pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego oraz do trzech miesięcy po jego zakończeniu. Co więcej, pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy zdalnej.

W ocenie dyrektora KIS, przychód z nieodpłatnych świadczeń mogą mieć natomiast pracownicy na stałe świadczący pracę w formie zdalnej (np. telepracę) oraz wykonujący swoje obowiązki zawodowe w domu incydentalnie. W ich przypadku, opodatkowaniu podlegałaby jednak tylko nadwyżka ekwiwalentu ponad wyliczony wcześniej przez pracodawcę miesięczny koszt zużycia

np. krzesła do pracy zdalnej.

Jak przypomniał przedstawiciel fiskusa, zgodnie z art. 6711 kodeksu pracy, pracownikom przysługuje ekwiwalent za używanie własnego sprzętu do celów służbowych. Przy ustalaniu wysokości tego świadczenia, bierze się pod uwagę wiele czynników a w szczególności: zużycie sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego w związku z tym materiału na potrzeby pracodawcy, przy uwzględnieniu cen rynkowych tych materiałów. Zdaniem organu wypłacane świadczenie będzie przychodem pracownika, z tym że może ono być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT. Niestety to na barkach pracodawcy spoczywa obowiązek samodzielnego oszacowania wysokości ekwiwalentu, który musi być „przeliczany na miesięczny koszt zużycia krzesła i odnoszony do rzeczywiście świadczonej w danym miesiącu pracy w formie zdalnej”. Oznacza to, że tylko w takiej części, świadczenie będzie zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13. Powstała ewentualna nadwyżka, będzie natomiast opodatkowana jako przychód ze stosunku pracy, a pracodawca będzie musiał potrącić od niej zaliczkę na PIT.

Czytaj więcej

Kody GTU i obowiązek ich stosowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT są zobowiązani nadawać przy fakturach sprzedaży oznakowanie GTU. GTU to kody dla wybranych grup towarów i usług a ich oznaczenia są wykazywane w nowym pliku JPK V7, który zastąpił deklarację VAT-7 oraz plik JPK VAT.

Kody GTU to klasyfikacja grupy towarowej bezpośrednio powiązana z nowym JPK, które określają przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu ustalonych grup towarowo-usługowych. Klasyfikacja kodów GTU obejmuje oznaczenia od 01 do 13, przy czym kody od 01 do 10 określają towary, a od 11 do 13 – usługi. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami:

 • GTU 01 to dostawa napojów alkoholowych — alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU 02 to dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. Są to m.in.: gaz płynny (LPG), benzyny lotnicze i silnikowe, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, oleje opałowe;
 • GTU 03 to dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem niektórych produktów;
 • GTU 04 to dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU 05 to dostawa odpadów — wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Są to m.in.: odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, pozostałe odpady gumowe;
 • GTU 06 to dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
 • GTU 07 to dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10;
 • GTU 08 to dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych — wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości  600 mm, ze stali niestopowej, arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;
 • GTU 09 to dostawa leków oraz wyrobów medycznych — produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 • GTU 10 to dostawa budynków, budowli i gruntów;
 • GTU 11 to świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532);
 • GTU 12 to świadczenie usług o charakterze niematerialnym — wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • GTU 13 to świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej — Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Obowiązek oznaczania towarów i usług kodami GTU nie ma znaczenia dla nabywców, albowiem tylko sprzedawcy muszą umieszczać kody w deklaracjach JPK.

Kodów GTU nie trzeba stosować w odniesieniu do transakcji:

 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa, w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca);
 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej;
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami;
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
Czytaj więcej

Odszkodowanie to nie zwrot wydatku a więc przychód.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., (sygn. 0115- KDIT1.4011.695.2020.1.MR), odszkodowanie z OC sprawcy wypłacone za uszkodzenie firmowego samochodu jest przychodem w całości, a nie tylko w części przewyższającej koszty naprawy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że odszkodowania za szkody w składnikach majątku przedsiębiorcy mające związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, są przychodem z tej działalności (art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT). Otrzymane roszczenie nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. W takiej sytuacji nie ma również zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, który z przychodów z działalności gospodarczej wyłącza zwrócone wydatki, niezaliczone do kosztów podatkowych.

Jak wskazał dyrektor KIS, nie można mówić o takiej sytuacji, gdy podatnik ponosi wydatek, który zostaje sfinansowany kwotą z ubezpieczenia. W jego ocenie otrzymane odszkodowanie stanowi wyrównanie poniesionego wydatku (na pokrycie szkody w majątku podatnika) w kwocie odpowiadającej poniesionemu przez podatnika wydatkowi. Nie jest to zatem zwrot wydatku.

Czytaj więcej

Ryczałt ewidencjonowany po zmianach od 2021 roku

Wraz z rokiem 2021, znacznemu rozszerzeniu uległo prawo do ryczałtu. Kluczowe zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym są trzy.

Pierwsza zmiana znacznie poszerza definicję wolnego zawodu. Wskutek nowelizacji, przedstawiciele wielu profesji wyłączonych dotychczas z ryczałtu, będą od 2021 roku mogli rozliczać się w ten sposób. Możliwe to będzie dla: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych.

Druga zmiana polega na znacznym a wręcz skokowym zwiększeniem dwóch limitów przychodów uprawniających do:

■ wyboru ryczałtu ewidencjonowanego – z 250 tys. euro do 2 mln euro, co w oznacza wzrost z obecnego limitu 1 093 350 zł do 9 030 600 zł w 2021 r.;

■ kwartalnych wpłat ryczałtu – z 25 tys. euro do 200 tys. euro, co w oznacza wzrost z obecnego limitu 109 335 zł do 903 060 zł w 2021 r.

Ostatnia, trzecia z kluczowych zmian, dotyczy podatników, którzy uzyskują przychody z wynajmu. Od 2021 r. ryczałt 8,5-proc. (i 12,5-proc. od nadwyżki 100 tys. zł) będą mogli płacić nie tylko wynajmujący swoje nieruchomości prywatnie, ale również będzie on dotyczył m.in.:

■ przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1A ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli z tzw. najmu prywatnego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), czyli z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody, oprócz przychodów z podstawowej działalności gospodarczej, są również zaliczane do działalności gospodarczej,

■ świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

■ świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Wskazane powyżej lista, nie jest oczywiście pełną listą usług objętych 8,5-proc. Ryczałtem, ponieważ zmiany nastąpią również w zakresie innych stawek ryczałtu.

Czytaj więcej

Używane środki trwałe po zmianach.

Od 1 stycznia 2021 roku, zmieniła się definicja środków trwałych uznawanych za używane. Uznanie środka trwałego z używany, ma wpływ na prawo do ustalania indywidualnych (wyższych) stawek amortyzacyjnych dla takich składników majątkowych, które po raz pierwszy są wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych.

Na skutek wprowadzonych zmian, środki trwałe będą uznawane za używane tylko w sytuacji, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez inne podmioty niż on sam (art. 22j ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz art. 16j ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT). Zmiana ma duże znaczenie dla podatników korzystających z leasingu a następnie planujących wykupienie środka trwałego od firmy leasingowej. Jeżeli podatnik weźmie w leasing nowy środek trwały, a następnie wykupi go od firmy leasingowej, to nie będzie mógł już stosować wyższej stawki amortyzacyjnej, ponieważ, nie będzie spełniony przywołany warunek wykorzystywania „przez podmiot inny niż podatnik”. Wprowadzona zmiana w tym zakresie wyklucza również zastosowanie podwyższonych stawek amortyzacyjnych przy tzw. leasingu zwrotnym. W dotychczasowej praktyce podatnicy odsprzedawali dany składnik majątku firmie leasingowej, aby po okresie użytkowania pozwalającym uznać go za używany środek trwały, ponownie go nabyć.

Czytaj więcej

Stawka 9% CIT z nowymi limitami.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zmianę w zakresie uprawnienia do 9 proc. stawki CIT. Podniesiony został jeden z dwóch limitów uprawniających do 9-proc. Stawki CIT, z dotychczasowych 1,2 mln euro do 2 mln euro. W konsekwencji oba wskazane w ustawie limity będą identyczne:

■ dotyczący bieżących przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, oraz

■ dotyczący przychodów z roku poprzedniego; tu limit 2 mln euro obowiązywał już w 2020 r., a w 2021 r., po przeliczeniu na złote, wyniesie 9 031 000 zł.

Mimo zrównania przywołanych limitów, pozostanie nadal między nimi inna istotna różnica. Limit, dotyczący przychodów bieżących, jest liczony netto (bez VAT), a ten odnoszący się do przychodów z poprzedniego roku, to limit brutto (z VAT).

Co ważne, podwyższony pułap przychodów będzie miał zastosowanie również do podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r., a zakończy po 31 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Zlecenia od spółki córki podlegają składkom ZUS

Funkcjonowanie w ramach grup kapitałowych nabiera w ostatnich latach w Polsce na popularności. Motywy tworzenia różnych konstrukcji kapitałowych i wzajemnych powiązań są zróżnicowane. Jedną z ważniejszych przyczyn są względy podatkowe. Dość często działanie spółek w grupie skutkuje rozpoczęciem współpracy między poszczególnymi członkami takiej grupy kapitałowej. Prędzej czy później, może to  spowodować problemy związane z oskładkowaniem umów, które w normalnych okolicznościach takim składkom nie podlegają. Może się bowiem zdarzyć, że w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne na rzecz różnych podmiotów w grupie, ZUS stwierdzi konieczność zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem jednej ze spółek przez inną (inne) spółkę to dość powszechne rozwiązanie. Jeżeli osoba pozostająca w stosunku pracy zawiera umowę zlecenia z innym podmiotem, jej wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Takie konstrukcje są jednak często podważane przez ZUS, w przypadku pracownika wykonującego umowę cywilnoprawną zawartą ze spółką
należącą do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jej pracodawca. a takiej podstawie ZUS dokona wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne u pracodawcy. Organ rentowy stoi na stanowisku, że taka osoba zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej jest pracownikiem, tj. konstrukcję, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Zgodnie z przywołaną konstrukcją, za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. Podstawą uznania takiej osoby za pracownika jest zawarcie takiej umowy z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Orzecznictwie sądowym i doktryna konsekwentnie potwierdza, że zarówno pojęcie pracownika, jak i pracodawcy należy definiować zgodnie z odpowiednio art. 2 i art. 3 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawcą zatem jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Wszelkie wątpliwości w przedmiotowej sprawie zostały rozstrzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2016 r., (sygn. akt III UZP 6/16). Sąd jednoznacznie w swojej uchwale wskazał, że
spółka kapitałowa wchodząca w skład holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych, a nie ta struktura (holding, grupa
kapitałowa), jest pracodawcą, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Oznacza to, że w razie uznania przez sąd, iż czynności
wykonywane przez osoby realizujące umowy cywilnoprawne zawarte ze spółką należącą do grupy kapitałowej, do której należy pracodawca, wykonywane były na rzecz pracodawcy, to wyłącznie spółka, na rzecz której ta praca była wykonywana – a nie grupa kapitałowa – poniesie konsekwencje składkowe na podstawie art. 8 ust. 2a.

Czytaj więcej

Faktura uproszczona wyklucza zbiorczą, ale są odstępstwa.

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Infolinii Skarbowej (KIS) z 20 listopada 2020 r., (sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS), kto wydaje paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, musi odmówić wystawienia faktury zbiorczej. W przeciwnym razie zapłaci VAT dwa razy.

Dyrektor KIS zauważył, że paragon z NIP nabywcy wystawiony na kwotę do 450 zł stanowi fakturę uproszczoną. Faktura taka jest traktowana na równi ze zwykłą fakturą. Oznacza to, że faktura zbiorcza nie może dokumentować sprzedaży, która została już zewidencjonowana w sposób fakturowy. Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT każdy, kto wystawia fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty. Oznacza to, że wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych rodziłoby u sprzedawcy ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawiłby on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję. Organ wyjaśnił, że faktury zbiorcze można wystawiać jedynie do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej 450 zł brutto (100 euro), zawierających numer NIP nabywcy. Bowiem tylko takie paragony fiskalne nie są fakturą.

W przedmiotowej sprawie dyrektor KIS dopuścił jednak inne rozwiązanie. Należy zwrócić uwagę na specyfikę działalności spółki występującej o interpretację. Spółka świadczy usługi przewozu i dokonuje sprzedaży na rzecz gminy, ale drukuje bilety dla poszczególnych uczniów. W tym wypadku wydruki z drukarki fiskalnej są równocześnie imiennymi biletami miesięcznymi. W związku z tym spółka ma możliwość wystawiania paragonów jako biletów miesięcznych, na uczniów bez NIP nabywcy (czyli gminy). Traktując paragon jako bilet miesięczny, spółka będzie mogła wystawić fakturę zbiorczą z NIP nabywcy do biletów miesięcznych wystawionych bez NIP. Nie będzie się to wiązać z koniecznością zapłaty podwójnego VAT.

Czytaj więcej