Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Bez kategorii

Sp. z o.o. – planowane kolejne ułatwienia

Sp. z o.o. – planowane kolejne ułatwienia

Jak przekonuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi prowadzenie spółek z o.o. będzie prostsze. Oprócz zatwierdzonych zmian podatkowych, od 1 stycznia 2019 roku planowane są kolejne zmiany, mające na celu ułatwienie prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Najważniejsze założenia proponowanych zmian to między innymi:

  • możliwość podejmowania uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym – zmiana tyczy się spółek z o.o. (zmianie ulegnie art. 231 par. 4 k.s.h.).
  • zmiana sposobu w jaki rezygnację ma składać ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej. W proponowanych zmianach wskazano, że ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej w spółce będzie musiał zwołać walne zgromadzenie wspólników na którym złoży oświadczenie o rezygnacji. Dotychczas według wyroków Sądu Najwyższego ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej, oświadczenie o rezygnacji składał przed samym sobą co budziło wiele kontrowersji rozstrzyganych w sądzie.

Czytaj więcej

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyrokach z dnia 17 października 2018 roku (sygn. akt: II FSK 2855/16, II FSK 2856/16, II FSK 420/17), jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, termin na zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo.

W przedmiotowej sprawie spór z urzędem skarbowym toczyło rodzeństwo, które poprzez ustawowe dziedziczenie po rodzicu otrzymało po 1/3 wartości nieruchomości. Postanowienie uprawomocniło się w czerwcu 2011 roku. Rodzeństwo po czasie odnalazło testament rodzica i wystąpiło do sądu o zmianę dziedziczenia z ustawowego na testamentowe. Postanowienie uprawomocniło się we wrześniu 2012 roku. Podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie o nabyciu spadku licząc na zwolnienie podatkowe, na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że zwolnienie podatkowe nie obowiązuje podając za przyczynę półtoraroczne opóźnienie w złożeniu oświadczenia o nabyciu spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi był innego zdania wyjaśniając, że w obrocie prawnym nie mogą istnieć dwa postanowienia. Drugie, zmieniające, uchyliło pierwsze.

Decyzję WSA w Łodzi podtrzymał w przedmiotowych wyrokach NSA. Sąd zarzucił organom podatkowym, że nie przeanalizowało postanowienia sądu zmieniającego wcześniej wydane.

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

25 listopada 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzaniu sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedmiotowa ustawa będzie dotyczyła wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pozwoli na kontynuację działalności firmy po śmierci jej właściciela, jako tzw. firmy w spadku.

Takie przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło zachować nadany NIP, rachunki bankowe, pracowników, koncesje i licencje oraz ciągłość umów i kontraktów. Wymagane do tego będzie jednak powołanie zarządcy sukcesyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł powołać takiego zarządce jeszcze przed śmiercią, uzyska zgodę pisemną takiej osoby na pełnienie tej funkcji a następnie dokona właściwego wpisu w CEIDG. Takie postępowanie znacznie uprości przejście przedsiębiorstwa pod zarząd sukcesyjny. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego przed śmiercią, ustanowić go będą mogli spadkobiercy, albo np. nowy właściciel firmy, który kupi ją bezpośrednio od spadkobierców, po śmierci przedsiębiorcy.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego spadkobiercy lub inni uprawnieni będą mieli dwa miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy. Fakt powołania zarządcy należy potwierdzić notarialnie i zgłosić do CEIDG.

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata. Dzięki niemu możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W wyjątkowych okolicznościach sąd może przedłużyć ten okres do pięciu lat. Po zakończeniu zarządu sukcesyjnego, osoba która przejmuje finalnie firmę po zmarłym, zobowiązana jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przejmujący będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia firmy, zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym, a samą firmę będzie jeszcze prowadził przez co najmniej dwa lata.

Czytaj więcej

Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą.

Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą.

Jak wskazał w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 października 2018 roku (sygn. akt C-105/17), dla uznania kogoś za przedsiębiorcę w rozumieniu dyrektywy kluczowe jest, aby dana osoba funkcjonowała „w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem” lub w imieniu albo na rachunek przedsiębiorcy.

W ocenie Trybunału, decydujące nie jest to czy dana osoba wystawia w internecie kilka czy kilkanaście przedmiotów ale czy działalność ta ma charakter zorganizowany, ciągły i zarobkowy. TSUE zaznaczył, że stwierdzenie czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą czy osobą fizyczną, każdorazowo musi dokonać sąd krajowy.

Sam fakt wystawienia kilkunastu ogłoszeń z ofertami sprzedaży w serwisach ogłoszeniowych, nie przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Zakaz handlu w niedzielę? Nie dla każdego.

Zakaz handlu w niedzielę? Nie dla każdego.

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, 8,5% kontrolowanych placówek naruszyło do tej pory zakaz handlu w niedzielę. Przybywa punktów handlowych, które starają się ominąć wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2017 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, obostrzenia. Można założyć, że takich przypadków będzie więcej, biorąc pod uwagę zaostrzenie przepisów od przyszłego roku aż po całkowity zakaz handlu w niedzielę od 2020 roku.

Wprowadzona ustawa zawiera jednak wiele luk, czego przykładem może być sieć sklepów Żabka. Sieć mianowicie powołuje się na status placówek pocztowych dla swoich punktów, prowadząc sprzedaż w niedzielę, a co kwestionowały inspekcje PIP. Sprawy swój finał znajdują w sądzie i póki co sądy przyznają rację przedsiębiorcom.

Oczywiście sposobów na handel w niedzielę jest znacznie więcej. Przykładowo brakuje narzędzi pozwalających efektywnie sprawdzić co jest przeważającą działalnością danej placówki bo np. sprzedaż prasy, papierosów, biletów czy kwiatów, jest dozwolona w niedzielę w punktach gdzie taka działalność jest działalnością przeważającą. Innym sposobem mogą być nie do końca jasne zasady sprzedaży produktów w środkach transportu lub na dworcach.

Czytaj więcej

Weksel nie wystarczającą podstawą do wyroku nakazowego.

Weksel nie wystarczającą podstawą do wyroku nakazowego.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w swoim wyroku (sygn. akt C 176/17), odzyskiwanie długów z pomocą nakazu zapłaty opartego na wekslu, jest niezgodne z unijnymi przepisami.

Wyrok jest dość precedensowy jak na polskie warunki, albowiem będzie wymagał zmiany regulacji kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obecnymi przepisami, sąd rozpatrując pozew w postępowaniu nakazowym, nie jest zobligowany do sprawdzenia czy ewentualne źródło sporu (np. umowa pożyczki), nie zawierała nieuczciwych postanowień.

W ocenie TSUE, taka regulacja narzuca prawo konsumenckie, albowiem ze względu na urzędowe restrykcje jest duże ryzyko, że pozwany nie wniesie zarzutów.

Czytaj więcej

Wykreślenie z BIGu już po 6 latach.

Wykreślenie z BIGu już po 6 latach.

Zgodnie z nową ustawą, która zaczyna obowiązywać od 9 września 2018 roku, biura informacji gospodarczej nie będą już mogły zamieszczać danych dłużników będących konsumentami, jeżeli od momentu wymagalności ich zobowiązania minęło ponad sześć lat. Wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów w starciu z firmami windykacyjnymi, które pomimo świadomości przeterminowanych należności, mimo wszystko próbują je odzyskać, bazując na nieświadomości dłużników.

Istotnym elementem wprowadzanej nowelizacji jest obowiązek usunięcia przez BIG z urzędu danych dotyczących niespłaconych należności już po upływie sześciu lat a nie jak dotychczas po dziesięciu.

Czytaj więcej

REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU W SP. Z O.O.

Rezygnacja Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta.

W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 4 i 5 oraz art. 369 § 5 i 6 k.s.h.). Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia.

Oświadczenie o rezygnacji członek zarządu składa spółce.

 

 

Czytaj więcej