Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Grudzień 2018

Brak ryczałtu mimo uznanej reklamacji…

Brak ryczałtu mimo uznanej reklamacji…

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 28 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) sygn. Akt II FSK 3382/16, przyjęcie reklamacji na towar sprzedany w poprzednim roku podatkowym nie daje automatycznie możliwości powrotu do preferencyjnej formy opodatkowania.

Przedmiotowa sprawa dotyczy ryczałtowca, który w 2014 roku przekroczył limit przychodu wynoszący wtedy 150 tys Euro. Przedsiębiorca tłumaczył się tym, że przyjął reklamację towaru i wystawił fakturę korygującą, co skutkowało zmniejszeniem przychodu za rok 2014 do pułapu poniżej 150 tys Euro. Przedsiębiorca przekonany był o tym, że skoro po 9 miesiącach zmniejszył się jego dochód za zeszły rok to nadal może korzystać z podatku zryczałtowanego. Odmiennego zdania byli Urząd Skarbowy i Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Obie instytucję argumentowały to tym, że przedsiębiorca ma czas do 20 stycznia na zmianę sposobu opodatkowania, a jeśli tego nie uczyni to pozostaje na podatku ogólnym na który przeszedł w momencie przekroczenia limitu przychodu. Tą argumentacje w swoim wyroku podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej

Pracownicy z firmy zewnętrznej…

Pracownicy z firmy zewnętrznej…

Po raz pierwszy upłynął 18-miesięczny limit pracy tymczasowej u jednego pracodawcy (bez możliwości przerzucenia pracownika do innej agencji pracy). Dotychczas mieliśmy na rynku pracy pewien precedens polegający na omijaniu prawa pracy poprzez transfer pracowników do agencji pracy po to, aby móc wynajmować ich od agencji a koszt tej operacji odpisywać od podatku.

Wraz z nowymi przepisami konsekwencje takiego działania będą boleśniejsze, ponieważ jeśli kontroler z Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzi, że outsorcing jest pozorny, grożą za to grzywny i konsekwencje podatkowe. W przypadku dopatrzenia się pozorności outsorcingu organy podatkowe mogą zwrócić się o zwrot podatku wraz z odsetkami. Według ekspertów, przepisy wywarły dobry skutek na rynek pracy, ponieważ pracodawcy zatrudniający pracowników tymczasowych bardzo często dają im angaż, żeby nie tracić dobrych pracowników wykonujących swoje zadania wzorowo.

Znalezione obrazy dla zapytania pracownicy na wynajem

Czytaj więcej

Pozorna zmiana pracodawcy…

Pozorna zmiana pracodawcy…

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 22 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) sygn. akt I FSK 2011/16, jeśli umowa outsorcingowa zawarta pomiędzy firmami miała charakter pozorny to nie można odliczyć od niej VAT.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła firmy zatrudniającej pracowników, których to oddelegowała do zewnętrznej firmy zajmującej się outsorcingiem pracowników. Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował jednak umowę zawartą pomiędzy firmami stwierdzając, że ma ona charakter pozorny, ponieważ oprócz zmiany nazwy firmy przelewającej wypłaty nic innego się nie zmieniło. Miejsce pracy, stanowiska, zakres obowiązków a nawet struktury personalne nie zmieniły się w żadnym stopniu.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Wszystkie te decyzje i orzeczenia podtrzymał również NSA powołując się na wyroki w podobnych sprawach, w których NSA orzekał na korzyść fiskusa: z 3 lipca 2018 roku sygn. Akt I FSK 1567/16, 7 listopada 2017 roku sygn. Akt I FSK 280-282/16.

Znalezione obrazy dla zapytania outsourcing pracowniczy

Czytaj więcej

Wirtualne biuro nie oznacza miejsca siedziby.

Wirtualne biuro nie oznacza miejsca siedziby.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2018 roku sygn. Akt I FSK 1460-61/16, miejscem wykonywania usługi na rzecz spółki, która jest tylko zarejestrowana za granicą, ale prowadzi działalność w kraju, jest Polska.

 

Przedmiotowa sprawa dotyczyła spółki X, która zakupiła doładowania do telefonów. Zapłaciła 23% VAT a następnie podatek odliczyła. Spółka X zakupione doładowania sprzedała bez podatku innej firmie Y, zarejestrowanej na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych w wirtualnym biurze. W deklaracjach spółka X wykazywała sprzedaż jako świadczenie usług poza terytorium kraju, a co za tym idzie uważała, że jest to nieopodatkowana transakcji na terytorium Polski. Firma Z zakupione doładowania sprzedawała polskim konsumentom, na polskojęzycznych stronach internetowych.

Siedziba firmy a miejsce prowadzenia działalności

Po kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy wskazano, iż w tym konkretnym przypadku nie ma prawa zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy VAT (mówiącej, że miejscem świadczenia usług firmy jest miejsce gdzie posiada ona swoją siedzibę). W przypadku firmy Z urząd skarbowy stwierdził, że stałym miejscem prowadzenia działalności jest Polska, a co za tym idzie Naczelnik US nakazał zapłatę 23% VAT od wartości dokonanej sprzedaży spółce X. Decyzję tą podtrzymał również dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Dyrektor izby swoją decyzję podpierał wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 października 2014 roku (w sprawie C-605/12) z którego wynika, że gdy wykorzystanie miejsca siedziby podatnika, jako czynnika decydującego o miejscu opodatkowania usługi nie daje racjonalnego wyniku lub powoduje konflikt pomiędzy przepisami podatkowymi państw członkowskich, można zastosować inne kryterium, takie jak stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawa trafiła do sądu, ponieważ spółka X nie zgadzała się z tymi interpretacjami.

Miejsce świadczenia usług

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oraz Naczelny Sąd Administracyjny były tego samego zdania co fiskus i w swoich wyrokach orzekły na korzyść organów skarbowych. NSA w wyroku uzasadniał, że znaczącym elementem świadczącym o prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Polski, mimo siedziby na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych był fakt, że stałym miejscem świadczenia usług była Polska. Doładowywania telefoniczne były nabywane i sprzedawane na terytorium Polski, płatności za usługę były realizowane za pośrednictwem krajowych kont bankowych i serwisów. Istotny był fakt, że doładowania mogły być wykorzystywane tylko na terytorium Polski. Sąd w wyroku uwzględnił zgodnie z preambułą dyrektywy Rady 2008/8/WE, że miejscem opodatkowania każdego świadczenia usług powinno być co do zasady miejsce rzeczywistej konsumpcji. W przypadku firmy Z było to terytorium Polski.

Czytaj więcej

PESEL dla cudzoziemca….

PESEL dla cudzoziemca….

PIT-11 za 2018 rok może być kłopotliwy dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL. Zapamiętać należy, że informację PIT-11 trzeba będzie sporządzić do końca stycznia. Zamieszanie wprowadza fakt, że na terenie Polski cudzoziemiec może pracować i mieszkać nie posiadając numeru PESEL ale brak tego numeru uniemożliwia rozliczenie się z fiskusem. Wynika to z faktu, iż od 2018 roku numer PESEL stał się identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych cudzoziemców nieprowadzących działalności gospodarczych. Nie mogą się już posługiwać numerem NIP.

Jest to bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, ponieważ zostało im niewiele czasu by móc zapobiec podbramkowej sytuacji i poinformować cudzoziemców o wymogu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy gdzie mają meldunek czasowy a w przypadku baraku meldunku w urzędzie gminy odpowiednim dla pracodawcy.

Czytaj więcej

Sukcesja czyli legalne przejęcie rodzinnej firmy…

Sukcesja czyli legalne przejęcie rodzinnej firmy…

Nowa ustawa obowiązująca od 25 listopada 2018 roku (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1629) bardzo ułatwia tworzenie firm wielopokoleniowych. Zniknie problem dziedziczenia prawa do firmy po śmierci przedsiębiorcy. Najistotniejszym z elementów ustawy jest stworzenie instytucji zarządu sukcesyjnego. Ma być to osoba fizyczna, która poprowadzi biznes po zmarłym przedsiębiorcy do czasu uregulowania wszystkich formalności spadkowych. Taką funkcję może pełnić członek rodziny oraz osoba obca.

Zarząd sukcesyjny

Ustawa założyła dwa sposoby powołania zarządu sukcesyjnego. Pierwszy sposób jest najprostszy i zakłada, że przedsiębiorca za życia wyznacza taka osobę. Drugi sposób zakłada, że po śmierci przedsiębiorcy wyboru takiej osoby może dokonać:

  • małżonek, któremu przysługuję udział w spadku lub przedsiębiorstwie
  • spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek
  • spadkobierca testamentowy, który przyjął spadek, albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu dział w spadku.

Art. 12 ust.3 ustawy mówi jednak, że do powołania zarządcy wymagana jest zgoda spadkobierców posiadających większy niż 85 % udział w spadku. Funkcję zarządcy sukcesyjnego należy ujawnić w CeiDG i trwać może ona maksymalnie dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, w wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć taką kadencję. W przypadku, gdy zarządca będzie próbował przekroczyć swoje uprawnienia bez zgody spadkobierców, sprawa rozstrzygana będzie przed sądem.

Kontynuowanie działalności

Ustawa rozwiązała ogromny problem, który trapił spadkobierców a mowa tu o możliwości korzystania z loga, nazwy firmy, licencji, koncesji zmarłego przedsiębiorcy. Dotychczasowo było to niemożliwe, a od momentu wejścia w życie ustawy zarządca może bez ograniczeń może nadal posługiwać się nimi.

Zwolnienie o podatku

Kolejnym udogodnieniem jakie wprowadza ustawa o zarządzie sukcesyjnym jest zwolnienie od podatku od nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

  • zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa właściwemu naczelnikowi US w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
  • Prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywce przez okres co najmniej dwóch lat od dnia nabycia.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że wprowadzenie art. 4b do ustawy o podatku od spadków i darowizn nie oznacza uchylenia art. 4a.

Czytaj więcej

Kilometrówka 2019.

Kilometrówka 2019.

Założenia niedawno opublikowanej nowelizacji przepisów m.in. ustawy o PIT i CIT (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2159) informują nas o tym, że od 2019 roku z prowadzenia kilometrówki zwolnieni będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast pracownicy nadal będą musieli ją prowadzić.

Właściciel firmy po nowemu

Dokładniej analizując nowelizację okazuję się jednak, że zwolnione z kilometrówki będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lecz tylko wtedy, gdy użytkować będą swój własny samochód niewprowadzony do firmowej ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca w takim wypadku będzie mógł zaliczyć do kosztów 20 % wydatków związanych z używaniem takiego pojazdu.

Pracownicy jak dotychczas

Pracowników obowiązywać będzie nadal i bez zmian kilometrówka zgodna z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT. Przypomnijmy, że zwrot kosztów poniesionych prze z pracownika za użytkowanie prywatnego pojazdu zarówno w jazdach lokalnych jak i podróżach służbowych wyliczamy w następujący sposób:

Mnożymy liczbę przejechanych kilometrów (wynikającą z kilometrówki) przez stawkę za kilometr.

Obecnie stawki określone są w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 25 marca 2002 roku,(Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.), i wynoszą:

  • 0,5214 zł w przypadku samochodów osobowych z silnikami o pojemności mniejszej niż 900 cm sześc.
  • 0,8358 zł w przypadku samochodów osobowych z silnikami o pojemności większej niż 900 cm sześc.

W przypadku jazdy lokalnej pracodawca może zwracać koszty pracownikowi w postaci kwoty zryczałtowanej przy jazdach lokalnych, jednak tylko dla wybranych grup zawodowych (nie dotyczy poczty Polskiej, lasów Państwowych i pomocy społecznej). Stawki jak na razie zostają bez zmian tak samo jak stanowisko fiskusa mówiące, że ryczałt i kilometrówka nie są zwolnione z PIT. Wielu ekspertów jest zgodnych co do jednego, że nowelizacja mogła objąć większą ilość punktów. Wyżej wymienione stawki mogłyby zostać zaktualizowane a także budząca wiele niejasności sprawa zwrotu kosztów autostrad i parkingów, które jak na razie nie stanowią kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu.

Inne zmiany

Innymi istotnymi zmianami są limity odpisów amortyzacyjnych, opłat z tytułu leasingu, najmu i dzierżawy, oraz limit w zaliczaniu kosztów podatkowych. Wszystkie te limity wynosić będą 150 tyś zł.

Czytaj więcej