Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Sierpień 2018

VAT przy sprzedaży nieruchomości użytkowej?

VAT przy sprzedaży nieruchomości użytkowej?

Przedsiębiorcy, których są właścicielami lokali użytkowych, w toku prowadzonej działalności gospodarczej często dokonują ich sprzedaży. Poważne wątpliwości budzi zatem kwestia doliczenia do ceny sprzedaży podatku VAT.

W myśl art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

  • sprzedaż budynku jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jeżeli chodzi o zwolnienie przewidziane w ramach pierwszego zasiedlenia, to jest ono główną podstawą możliwości zwolnienia przedsiębiorcy z konieczności naliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego. Warunkiem zastosowania takiego zwolnienia jest sprzedaż budynku nie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Ma to zastosowanie zarówno przy sprzedaży na rynku pierwotnym nieruchomości jak również w przypadku późniejszego ulepszenia użytkowanego lokalu. Ustawodawca wskazał, że pierwsze zasiedlenie jest to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. W sytuacji ulepszenia budynku, wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, muszą stanowić co najmniej 30% wartości początkowej budynku.

Drugą wskazaną możliwością zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokalu użytkowego jest sytuacja, kiedy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynku, budowli lub ich części, nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn nie spełniają żadnego z wcześniej wskazanych warunków, mogą skorzystać z innej możliwości na jaką zezwalają przepisy podatkowe. Dodatkowa możliwość zwolnienia z podatku VAT istnieje, gdy przy sprzedaży lokalu użytkowego:

  • w stosunku do sprzedawanej nieruchomości lub jej części nie przysługiwało sprzedającemu prawo do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu oraz
  •  sprzedający lokal użytkowy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia podatku VAT, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Co ważne, w przypadku ostatniego warunku, to nie nie będzie on egzekwowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystywał budynek lub jego część w stanie ulepszonym na cele prowadzonej działalności gospodarczej minimum 5 lat od momentu dokonania ulepszenia. Albowiem w takiej sytuacji wystarczy przy sprzedaży lokalu użytkowego spełnienie wyłącznie warunku pierwszego aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Znaczy to, że nawet jeśli sprzedaż lokalu firmowego dokonana jest w ramach pierwszego zasiedlenia albo w okresie 2 lat po nim, to przedsiębiorca nadal może w części lub całości nieobjętej pierwszym zwolnieniem skorzystać z powyższego zwolnienia.

Czytaj więcej

Paragon? Tylko, gdy zakup w Polsce.

Paragon? Tylko, gdy zakup w Polsce.

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-3.4012.199.2018.1.MS), brak jest konieczności rejestrowania sprzedaży usług w kasie fiskalnej, przy sprzedaży usług na rzecz zagranicznych osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy spółki zajmującej się e-learningiem, udostępniającej materiały szkoleniowe z Polski i innych krajów. Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że podatnicy nie mają obowiązku dokumentowania paragonem sprzedaży usług zagranicznym osobom fizycznym, co wynika z rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 20013 roku w sprawie kas rejestrujących. Taki obowiązek dotyczy sprzedaży, która obejmuje odpłatne świadczenie usług jedynie na terytorium kraju. Z uwagi na fakt, że świadczenie usług elektronicznych nie jest rozliczane w Polsce, nie trzeba wystawiać z tego tytułu paragonu.

Czytaj więcej

Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej!

Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej!

W dwóch wyrokach z dnia 17 sierpnia 2018 roku, WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3197/17 i III SA/Wa 3198/17) orzekł, że przychód powstaje w momencie podpisania umowy a nie w chwili faktycznej zapłaty.

Wyrok dotyczył spółki udzielającej pożyczek osobom fizycznym. W przeważającej ilości przypadków, pożyczki były udzielane na okres do 30 dni. Pożyczkobiorca wraz ze spłatą pożyczki, zobowiązany jest zwrócić również odsetki, opłatę za rozpatrzenie wniosku, prowizję i inne. Spółka uważała, że powinna rozpoznać przychód w momencie zapłaty prowizji i innych opłat. Niestety, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a za nim WSA wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Czytaj więcej