Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Lipiec 2018

PSD2 czyli dyrektywa w sprawie usług płatniczych… w praktyce.

PSD2 czyli dyrektywa w sprawie usług płatniczych… w praktyce.

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego z dnia 25 listopada 2015 r. W wyniku wprowadzenia, nowe przepisy zostały wdrożone w Polce 20 czerwca 2018 roku. Oczywiście oprócz Polski, również pozostałe państwa członkowskie w obrębie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) będą podlegać podobnym regulacjom.

Przywołana dyrektywa objęła zmiany dotyczące płatności w zakresie działalności przedsiębiorców akceptujących płatności bezgotówkowe za pośrednictwem kart płatniczych, m.in.:

  • wprowadzono zakaz obciążania posiadaczy prywatnych kart płatniczych dodatkową opłatą za płatność kartą, chyba że jest to karta biznesowa. Ale nawet w przypadku kart biznesowych wysokość dodatkowej opłaty musi odpowiadać opłatom jakie ponosi przedsiębiorca w związku z realizowaniem transakcji.
  • wprowadzono obowiązek akceptowania płatności kartą, bez względu na wartość transakcji. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą już ustalać minimalnej ceny zakupu przy użyciu płatności kartą.
  • rezerwacja lub wstępna autoryzacja środków na karcie płatniczej w związku z przyszłą płatnością, musi być uzgodnione co do kwoty jak i w zakresie zgody klienta na taką czynność.
  • wymóg stosowania tzw. silnego uwierzytelniania klienta (dwu lub wieloczynnikowe)
  • obowiązek notyfikacji incydentów do organów nadzoru

Zgodnie z Dyrektywą PSD 2 oraz projektowaną ustawą o usługach płatniczych na rynku pojawią się chociażby dwa typy usług – inicjacja płatności PIS (Payment Initiation Service) oraz dostęp do rachunku bankowego AIS (Account Information Service). Na skutek wprowadzenia PIS i AIS pojawi się nowa kategoria dostawców usług płatniczych tzw. TPP (Third Party Providers). Banki będą musiały udostępnić stronom trzecim za zgodą Klientów dostęp do rachunków Klientów poprzez otwarte API. Duży nacisk położony będzie na wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji poprzez wprowadzenie silnego uwierzytelnienia użytkowników.

 

Czytaj więcej

Najem sprzętu biurowego za granicą? Bez podatku u źródła.

Najem sprzętu biurowego za granicą? Bez podatku u źródła.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1154/16), jeśli komputery sterują pracą innych maszyn, to są urządzeniami przemysłowymi ale w przypadku, gdy tego nie robią to są zwykłymi urządzeniami, a to oznacza, że z tytułu opłat za ich wynajem z Niemiec nie trzeba potrącać w Polsce daniny.

Jak wyjaśnił w swoim uzasadnieniu NSA, komputery mogą być wykorzystywane zarówno w pracy biurowej, jak i przy produkcji przemysłowej. Jednak w przypadku ich wykorzystywania jako sprzętu biurowego, podatek u źródła nie musi być pobierany.

U podstaw orzeczenia w takiej treści leży art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do należności licencyjnych zalicza się między innymi opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. W ocenie sądu, do urządzeń przemysłowych nie można zaliczać sprzętu komputerowego.

 

Czytaj więcej

Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta… z paliwem!

Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta… z paliwem!

Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta… z paliwem! W dniu 10 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1185/16) w swoim wyroku potwierdził, że zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego samochodu obejmuje też paliwo.

Powyższe stanowisko w ocenie sądu może oczywiście prowadzić do nadużyć, ale nawet jeśli tak się stanie, wynika to z błędu ustawodawcy. W ustawie o PIT nie zostało bowiem zastrzeżone, że określona kwota ryczałtu nie obejmuje paliwa. Wprowadzony do ustawy o PIT art. 12 ust. 2a miał rozstrzygnąć wątpliwości, czy pracownik ma przychód, gdy korzysta w celach prywatnych ze służbowego pojazdu i jak ten przychód ustalić.

Wcześniej w podobnej materii wypowiadały sie wyłącznie wojewódzkie sady administracyjne (WSA we Wrocławiu w dniu 23 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1595/15; WSA w Opolu w dniu 6 maja 2016 r. sygn. akr I SA/Op 68/16; WSA w Poznaniu w dniu 11 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Po 1766/15; WSA w Warszawie w dniu 5 maja 2016 r. sygn. akt III Sa/Wa 1925/15. Dotychczas były to jednak orzeczenia mimo, że bardzo korzystne to nieprawomocne.

 

Czytaj więcej

Ulga na zakup kasy fiskalnej? Tylko raz.

Ulga na zakup kasy fiskalnej? Tylko raz.

Jak uznał w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1373/16) z dnia 5 lipca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), nawet jeśli w wyniku podziału powstaje całkiem nowy podmiot, to i tak należy przyjąć, że jest on sukcesorem poprzedniej spółki a w efekcie tego, nie przysługuje mu prawo do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Jak można wywnioskować z dotychczasowych orzeczeń, podatnik może skorzystać ponownie z ulgi na zakup kasy fiskalnej tylko, gdy spółka kapitałowa (sp. z o.o.) powstała z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego uprzednio przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Tak stwierdził m.in. NSA w wyroku z dnia 2 marca 2018 roku (sygn. akt. I FSK 726/16).

Czytaj więcej

Renomowane logo za darmo? Przychód firmy.

Renomowane logo za darmo? Przychód firmy.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 378/18) wskazał, że podmiot z międzynarodowej grupy kapitałowej, który za darmo używa jej renomowanego logo, musi zapłacić podatek z tego tytułu.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach działalności, spółka była zobligowana do korzystania z logo centrali, ale bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz spółki zagranicznej. W ocenie spółki, używanie logo bez opłat nie powodowało żadnego przychodu u niej, albowiem używanie wspólnego znaku towarowego nie wiązało się z żadnym przysporzeniem majątkowym a co więcej, było wymagane przez centralę. Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a potwierdził to WSA w Poznaniu w swoim orzeczeniu. Jak wskazał sąd, wartość takiego świadczenia jak użyczenie logo, jest korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za prawo do logo. Wartość ta jest niczym innym jak przychodem podatkowym dla spółki.

 

Czytaj więcej

Wynajem auta z zagranicy? Trzeba zapłacić akcyzę.

Wynajem auta z zagranicy? Trzeba zapłacić akcyzę.

Jak wynika z dotychczasowego stanowiska organów skarbowych, trzeba płacić akcyzę od używanych na terytorium Polski samochodów wynajętych za granicą, i to od pierwszego dnia. Wysokość akcyzy jest zależna od pojemności auta i rynkowej jego wartości. Powyższe wynika m.in z interpretacji dyrektora KIS z 25 kwietnia 2018 r. (nr 0111-KDIB3-3.4013.24.2018.1.JS), gdzie  pracownicy polskiej spółki mającej oddział na Słowacji, chcieli przyjeżdżać do naszego kraju wynajętymi na Słowacji pojazdami.

Bardzo podobne wnioski wynikają z interpretacji z dnia 16 lutego 2018 r. (nr 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.JS), w której pracownicy spółki chcieli przetransportować z Niemiec do Polski dokumenty, pojazdem wynajętym w Niemczech, a następnie chcieli zwrócić pojazd w Polskim oddziale wypożyczalni.

Niemal identyczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji z dnia 19 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.JS), w której pracownicy polskiej spółki zamierzali jeździć po Polsce, samochodem zarejestrowanym w Czechach.

Na szczęście, w przypadku zwrotu pojazdu po zakończeniu najmu z powrotem do miejsca jego pierwotnego najmu, na podstawie art. 107 o podatku akcyzowym, najemca może wystąpić o zwrot wcześniej zapłaconej akcyzy. Potwierdzeniem tego stanowiska jest interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lipca 2018 roku (nr 0111-KSIB3-3.4013.102.2018.1.JS)

Czytaj więcej

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Jak orzekł w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku WSA w Warszawie (sygn. akt. III SA/Wa 3481/17), nie wystarczy tylko zawiadomić spółkę o jej wykreśleniu z VAT. Sąd wskazał, iż aby wykreślenie podatnika z rejestru VAT było skuteczne, powinno ono nastąpić w formie decyzji administracyjnej, a nie czynności materialno-technicznej.

Cytowany powyżej wyrok jest kontynuacją wcześniej wydanego wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 16 maja 2016 roku (sygn. akt I FSK 877/13) stanowiącego, że wykreślenie spółki bez wydania decyzji jest naruszeniem art 207 ordynacji podatkowej i art. 96 ust. 9 ustawy o VAT.

 

Czytaj więcej

Ulga na zakup nieruchomości? Tylko takiej w której się zamieszka.

Ulga na zakup nieruchomości? Tylko takiej w której się zamieszka.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. akt II FSK 1935/16), zakup trzech mieszkań przeznaczonych na wynajem nie będzie traktowany jako wydatek na cel mieszkaniowy.

Sprawa dotyczyła podatniki, która w krótkim czasie sprzedała nieruchomość wcześniej odziedziczoną. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji należy zapłacić 19 procent PIT od dochodu (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT). Aby nie zapłacić należnej daniny, podatnik musi w ciągu dwóch lat od sprzedaży, przeznaczyć uzyskane środki na realizację własnego celu mieszkaniowego np. poprzez nabycie innej nieruchomości (art. 21 ust 1 pkt. 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT).

Podatniczka podpisała akty notarialne przed upływem dwóch lat, ale środki przeznaczyła na zakup trzech niezależnych mieszkań w nowej inwestycji. Problemem okazał się fakt, iż mieszkania były wynajmowane później przez podatniczkę. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że w takim przypadku zwolnienie z PIT się nie należy i zażądał zapłaty należnego podatku. Stanowisko to podtrzymał WSA w Łodzi który  wyjaśnił, iż cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem własnych potrzeb a nie działalnością komercyjną. Sąd przyznał, że wprawdzie na zwolnienie z podatku nie ma wpływu ilość zakupionych mieszkań ale decyduje ich przeznaczenie (zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych).

W trakcie rozprawy przed NSA podatniczka wyjaśniła, iż sprzedała już jedno z mieszkań i zapłaciła podatek, natomiast do w drugim zamieszkała. Miało to zapewne związek z wyrokiem NSA z dnia 29 listopada 2016 roku (sygn. akt II FSK 3126/14) w którym sąd orzekł, iż czasowe wynajęcie lokalu nie pozbawia podatnika ulgi, ponieważ cel mieszkaniowy nie musi być realizowany nieprzerwanie od daty zakupu.

Jak podkreślił w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. akt II FSK 1935/16) NSA, trudno byłoby uznać, że ulga mieszkaniowa przysługuje na trzy mieszkania, jednak co innego, jeśli podatniczka w jednym z nich faktycznie mieszka. Jak można więc wywnioskować, podatnik ma prawo do ulgi na zakup nieruchomości,  ale tylko takiej w której się zamieszka.

Czytaj więcej