Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Czerwiec 2018

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Przez internet !

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Przez internet !

Jak podało na swoim portalu Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii  uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną – bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej. Aby otrzymać zaświadczenie, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 21 zł. Oczywiście jeżeli w imieniu podatnika wniosek składa pełnomocnik, dodatkowo trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Aby złożyc wniosek, należy mieć profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2018 roku

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2018 roku

Już od 1 lipca 2018 roku wszystkich podatników czeka kilka dość istotnych zmian

1. JPK na żądanie

Wszyscy podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej, będą musieli na żądanie fiskusa składać kolejne struktury plików kontrolnych JPK:

 • faktury – JPK_FA,
 • Księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • Wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • Magazyn – JPK_MAG,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • Ewidencja przychodów – JPK_EWP

Zgodnie z art. 193a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej…

2. Podzielona płatność VAT

Banki utworzą wszystkim podatnikom VAT dodatkowe rachunki, tylko do rozliczeń VAT. Nabywcy będą na te właśnie nowe rachunki przelewać ewentualnie kwotę VAT a na dotychczasowy rachunek należność netto. Samo wykonanie przelewu nie bedzie wymagało od nabywcy żadnych dodatkowych czynności czy realizacji np. dwóch odrębnych przelewów. Wszystko będzie się odbywało w ramach jednego przelewu, a nabywca chcąc skorzystać z opcji split payment, będzie musiał wpisać w przelewie: kwotę VAT, kwotę sprzedaży brutto, numer faktury, numer NIP kontrahenta którego płatność dotyczy. Wszystkie czynności związane z podzieloną płatnością, zostaną wykonane automatycznie.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku od podatku i usług, o tym czy skorzystać z podzielonej płatności, będzie decydował nabywca towarów i usług. Nabywca będzie mógł:

 • przelać należną kwotę za towar lub usługę w sposób dotychczasowy na rachunek kontrahenta,
 • skorzystać z podzielonej płatności.

3. Konwencja MLI (Multilateral Instrument of Modify Bilateral Tax Treaties)

Konwencja podatkowa MLI zacznie obowiązywać d 1 lipca 2018 roku i zmienia reguły fiskalne dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. W pierwszej kolejności konwencja ma przeciwdziałać przerzucaniu zysków do bardziej atrakcyjnych podatkowo jurysdykcji i wykorzystywaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do agresywnych optymalizacji podatkowych.

 

4. Jedna strefa ekonomiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji, zwolnienie CIT oraz PIT będzie można uzyskać inwestując na terenie całego kraju a nie jak dotychczas w wybranych 14 strefach ekonomicznych.

Nie każda branża może zostać zwolniona z podatku, a jedynie branże wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność na obszarach.

Jednocześnie inwestycja musi spełnić od 4 do 6 spośród 10 wskazanych w rozporządzeniu kryteriów jakościowych.

Czytaj więcej

Przy zakupie nieruchomości liczy się data poniesienia wydatków.

Przy zakupie nieruchomości liczy się data poniesienia wydatków.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn.akt II FSK 1734/16) podatnik, który przed upływem dwóch lat od sprzedaży poprzedniego lokalu, wpłacił na zakup mieszkania kwotę wynikającą z umowy przedwstępnej a dopiero później podpisał akt notarialny przenoszący własność, może skorzystać z ulgi w PIT.

Przedmiotem postępowania była sprawa dotycząca podatnika, który dokonał zakupu nieruchomości a następnie w bardzo krótkim czasie dokonał jej sprzedaży, z prawie trzykrotnym zyskiem. Aby nie płacić podatku dochodowego od osiągniętego zysku, podatnik zobowiązał się do zakupu innej nieruchomości z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, w terminie dwóch lat od sprzedaży nieruchomości na której zarobił (najpóźniej do końca 2013 roku).

W pierwszej kolejności mężczyzna udzielił pożyczki, której zabezpieczeniem był lokal (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Zgodnie z umową przewłaszczenia lokal stał się własnością podatnika, na czas trwania umowy pożyczki. Ponieważ pożyczka nie została spłacona, podatnik pozostał właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Kolejnym wydatkiem poniesionym w materii zakupu innej nieruchomości mieszkalnej, był wydatek poniesiony na podstawie umowy przedwstępnej z deweloperem. Umowa została zawarta w 2013 roku ale ostateczna umowa przenosząca własność została zawarta w 2014 roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zajął stanowisko, że pożyczka nie była wydatkiem na własne cele mieszkaniowe a mieszkanie od dewelopera zostało zakupione po upływie dwuletniego terminu, z uwagi na fakt że akt notarialny został podpisany dopiero w 2014 roku.

WSA w Łodzi zgodził się częściowo z podatnikiem. Orzekł, że udzielenie pożyczki było rzeczywiście pożyczką a nie wydatkami na własne cele mieszkaniowe. Jednakże wpłata pierwszej raty na zakup mieszkania od dewelopera, pomimo zapłaty pierwszej raty, została uznana za wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Jak uzasadnił sędzia Jacek Brolik, z przepisu nie wynika termin na nabycie lokalu a jedynie na poniesienie wydatków na cel mieszkaniowy.

 

Czytaj więcej

Klimatyzacja kosztem podatkowym? Oczywiście!

Klimatyzacja kosztem podatkowym? Oczywiście!

Jak co roku przy okazji fali upałów i związanym z tym spadkiem wydajności pracowników, wielu przedsiębiorców staje przed dylematem czy zakupioną klimatyzację do firmy można będzie ująć w kosztach podatkowych. Należy rozpatrzyć dwa rodzaje urządzeń chłodzących tj. stanowiące odrębny środek trwały (np. wolnostojące) oraz trwale wbudowane w nieruchomość.

Klimatyzator wolnostojący:

Po nabycia klimatyzatora wolnostojącego np. przenośnego, który będzie stanowił oddzielny od nieruchomości środek trwały, przedsiębiorca będzie mógł ująć takie urządzenie w kosztach podatkowych na dwa sposoby podane poniżej:

– może amortyzować urządzenie poprzez zastosowanie amortyzacji liniowej, rozłożonej w czasie ze stawką 10% wartości klimatyzacji rocznie w koszty firmy,

– może dokonać amortyzacji jednorazowej, jako że klimatyzator zaliczany do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych może być amortyzowany jednorazowo. Jednak aby z tego skorzystać, przedsiębiorca musi posiadać status małego podatnika, czyli przychody ze sprzedaży brutto z ubiegłego roku podatkowego nie mogły przekroczyć równowartości w polskich złotych 1 200 000 euro albo przedsiębiorca rozpoczyna w danym roku podatkowym działalność gospodarczą.

W tym miejscu należy podkreślić, że odrębność klimatyzacji oznacza, iż nie jest ona trwale zintegrowana z budynkiem oraz że w każdym momencie, bez uszkodzeń dla urządzenia i budynku, można ją zdemontować.

Klimatyzator wbudowany:

Jeżeli urządzenia klimatyzacji zostaną trwale wbudowane w nieruchomość, wówczas będą stanowić wyposażenie budynku, a więc finalnie będą oznaczać jego ulepszenie. Jest to sytuacja tożsama jak w przypadku innych instalacji, np. wodna, gazowa, grzewcza. W takim przypadku wartość urządzeń klimatyzacji wraz z jego montażem powiększy wartość nieruchomości, od której przedsiębiorca (od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia klimatyzacji do używania) będzie kontynuował ujmowanie w koszty firmy odpisów amortyzacyjnych zgodnie z dotychczasową stawką procentową, ale już w wyższej wysokości niż dotychczas. Oczywiście w przypadku klimatyzatorów wbudowanych o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł netto, przedsiębiorca będzie mógł w całości zaliczyć jednorazowo w koszty, pomijając czynność powiększenia wartości początkowej nieruchomości.

Montaż klimatyzacji w wynajmowanej nieruchomości:

Przy wynajmie lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej i chęci zakupu klimatyzacji, gdy sprzęt nie wymaga montażu i stanowi odrębny środek trwały, przedsiębiorcy spokojnie mogą ujmować w koszty jego wartość zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej. W sytuacji jednak, gdy urządzenie klimatyzacji wymaga montażu w budynku wynajmującego a wartość klimatyzacji wraz z montażem przekroczy 3 500 zł netto, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć rocznie w koszty firmy 10% wartości klimatyzacji sklasyfikowanej jako inwestycję w obcym środku trwałym. W sytuacji, kiedy wartość klimatyzacji wymagającej montażu nie przekroczy 3 500 zł netto wraz z kosztami instalacji, przedsiębiorca będzie mógł jednorazowo ująć całą wartość w koszty firmy. Należy jednak pamiętać aby w przypadku urządzeń wymagających montażu w budynku, najpierw uzyskać zgodę na przeprowadzenie montażu urządzenia od właściciela nieruchomości.

Zakup klimatyzacji w częściach składowych:

Są sytuacje, gdy względy ekonomiczne lub organizacyjne powodują, że przedsiębiorca dokonuje zakupu np. kilku klimatyzatorów przenośnych, każdy o wartości nieprzekraczających 3 500 zł netto, i zaliczyć je od razu w koszty. Może również mieć miejsce sytuacja, gdzie przedsiębiorca dokona zakupu poszczególnych części urządzenia klimatyzacyjnego wymagającego instalacji w nieruchomości. Zdecydowana większość klimatyzatorów, posiada oprócz przenośnych (złożonych z jednej części), część chłodzącą oraz część odprowadzającą ciepło. Są to elementy składające się na pewną całość urządzenia ale które to części mogą funkcjonować samodzielnie oraz posiadają okablowanie elektryczne. W takim przypadku części te, z których każdą nieprzekraczającą wartość 3 500 zł netto można zaliczyć jednorazowo w koszty. Jednak okablowanie elektryczne wraz z montażem przedsiębiorca będzie musiał być zaliczony jako ulepszenie i dodać do wartości początkowej nieruchomości.

Takie stanowisko jest uwzględnione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2014r. o sygn. IPPB5/423-234/14-4/MW.

Czytaj więcej

KASY FISKALNE ONLINE.

KASY FISKALNE ONLINE.

Jak zakłada projekt nowelizacji ustaw o VAT, ustawy Prawo o miarach i ustawy – Prawo celne, już od 2019 roku z kas fiskalnych online będą musieli korzystać właściciel stacji benzynowych, mechanicy samochodowi i wulkanizatorzy. W drugiej połowie 2019 roku (od 1 lipca), z kas online będą musiały korzystać placówki gastronomiczne, hotele i pozostałe placówki krótkotrwałego zakwaterowania.

Od 2020 roku, z kas fiskalnych online będą musieli korzystać prawnicy, lekarze, dentyści, kosmetyczki, kosmetolodzy, fryzjerzy, obiekty służące poprawie kondycji fizycznej (np siłownie) oraz firmy budowlane.

Ciekawym rozwiązaniem będzie ewidencja sprzedaży przy użyciu specjalnego oprogramowania za pomocą telefonu lub np. tabletu. Niestety to udogodnienie nie będzie dostępne dla każdego i to minister finansów określi podmioty „uprzywilejowane” w rozporządzeniu.

 

Czytaj więcej

ZWROT VAT DLA UCZCIWEGO PODATNIKA BEZ WZGLĘDU NA UCZCIWOŚĆ KONTRAHENTÓW.

ZWROT VAT DLA UCZCIWEGO PODATNIKA BEZ WZGLĘDU NA UCZCIWOŚĆ KONTRAHENTÓW.

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 14 czerwca 2018 roku (sygn.akt 68039/14) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), jeśli firma wywiązała się ze swoich podatkowych obowiązków, to nie można jej odmówić prawa do odliczenia VAT, nawet jeżeli jej kontrahenci byli oszustami.

Jak wskazał ETPC, pozbawienie firmy prawa do odliczenia naruszałoby prawo własności gwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Nieczęsto zdarza się, aby ETPC a nie Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) zajmował się sprawami VAT, jednak w tym przypadku chodziło o zarzut naruszenia podstawowych praw człowieka.

Mimo, iż rozstrzygnięcie dotyczyło spółki z Macedonii, ma ona duże znaczenie dla podmiotów z Polski, których ok. 40 czeka na rozpatrzenie.

 

Czytaj więcej

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

Przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody w firmie. Jednak żeby móc skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności ma miejsce wówczas, gdy:

 •  konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (np. pojazdy dostawcze i ciężarowe),
 •  sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do drugiego ze wskazanych punktów, w celu odliczenia 100% VAT od nabycia pojazdu, paliwa oraz innych wydatków, podatnik musi spełnić następujące warunki:

 •  zgłosić pojazd na VAT-26,
 • w sposób jasny i zrozumiały określić (np. w formie regulaminu) zasady użytkowania samochodu,
 • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

WAŻNE!!! Przedsiębiorcy, którzy wbrew obowiązkowi nie złożyli do właściwego organu podatkowego VAT-26 albo składają ją po terminie lub podają w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT, podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

Czytaj więcej

REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU W SP. Z O.O.

Rezygnacja Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta.

W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 4 i 5 oraz art. 369 § 5 i 6 k.s.h.). Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia.

Oświadczenie o rezygnacji członek zarządu składa spółce.

 

 

Czytaj więcej

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.67.2018.1.PS), pośrednictwo to usługi o podobnym charakterze do reklamy, doradztwa i badania rynku a więc, wliczają się do limitu kosztów uzyskania przychodów.

Od początku roku, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT, limitowane są m.in. wydatki związane z usługami doradczymi, badaniami rynku, reklamowymi, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Limit wynosi do 3 mln zł rocznie a nadwyżka jest limitowana do 5% podatkowej EBIDA.

Prezentowane stanowisko jest zaskakujące biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia organów skarbowych, że pośrednictwo nie jest świadczeniem podobnym do reklamy i jako takie nie podlega opodatkowaniu u źródła Interpretacje dyrektora izby w Warszawie: z dnia 7 października 2016r. sygn. IPPB5/4510-751/16-2MK i z 24 października 2014 roku, sygn. IPPB5/423-721/14-2/MK. Przywołane interpretacje dotyczyły wprawdzie art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o CIT, ale wskazać można, iż jego brzmienie jest analogiczne do art. 15e ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT.

 

 

Czytaj więcej

Firma bez ZUS a jednak… trzeba płacić !

Firma bez ZUS a jednak… trzeba płacić !

Bez ZUS na start a jednak 319,94 zł (w 2018 r.) płacić trzeba ! Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ulgi, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. W 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
– są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
– nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Aby skorzystać ze zwolnienia koniecznym jest w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Czytaj więcej