Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Maj 2018

Nowa forma spółki – prosta spółka akcyjna (PSA)

Nowa forma spółki – prosta spółka akcyjna (PSA)

Trwają prace nad nową formą działalności gospodarczej – PSA. Będzie ją można założyć w ciągu jednej doby, nie będzie konieczności posiadania tysięcy zł na jej kapitał (w przypadku standardowej S.A. wymagane minimum to 100.000 zł). Uproszczona ma być też likwidacja takiego podmiotu na wypadek niepowodzenia projektu biznesowego.

Jest to bardzo ciekawa propozycja dla Startupów, kiedy przedsiębiorca ma pomysł na biznes ale nie ma pieniędzy na jego realizację.

Póki co prace prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii a niebawem projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

Czytaj więcej

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

19 maja 2018 roku minął termin na uzupełnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG) danych dotyczących numeru PESEL przedsiębiorcy. Problem nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych po 1 stycznia 2012 roku lub które po tym czasie dokonywały jakichkolwiek zmian w ewidencji.

Przedsiębiorcy którzy nie wskazali numeru PESEL, mogą zostać usunięci z ewidencji. Wykreślenie nie będzie następowało z mocy prawa tylko przez urzędników – a więc chwilę to potrwa. Jeżeli kogoś usunięto z ewidencji może zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie wpisu pod adresem email: sekretariatDMP@mpit.gov.pl

Za prowadzenie działalności bez wpisu do ewidencji grozi grzywna do 5 tyś zł.

Czytaj więcej

JPK – na żądanie US za dodatkową opłatą?

JPK – na żądanie US za dodatkową opłatą?

Jak donosi Gazeta Prawna, niektóre biura rachunkowe wymagają od swoich klientów, aby Ci kupili od 1 lipca 2018 roku specjalny program do wystawiania faktur lub oferuje swoim klientom usługę wystawiania faktur zgodnych z nowymi regulacjami.

Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych niedotyczących VAT, na każde żądanie organów skarbowych. Jest to kolejny etap rewolucji związanej z JPK, a mającej na celu uszczelnienie systemu podatkowego VAT, PIT i CIT.

Klienci Pomysłowi Księgowi mogą być spokojni, albowiem bezpłatne oprogramowanie dostarczane w ramach miesięcznej obsługi księgowo-rachunkowej spełnia wszystkie określone prawem wymogi, a jednocześnie z tytułu konieczności przekazania pliku JPK do organów skarbowych, nie są pobierane w Pomysłowi Księgowi żadne dodatkowe opłaty od klientów.

Czytaj więcej

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 roku (sygn. akt II FPS 2/17), przy określaniu zobowiązania podatkowego, u owdowiałych małżonków liczy się dzień nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. Również w wyroku z dnia 13 września 2017 roku (sygn. akt II FSK 3200/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż w momencie działu spadku następuje jedynie podział między spadkobiercami składników majątkowych, które zostały przez nich odziedziczone.

Powyższe oznacza, iż w przypadku małżonka który zakupił z drugim małżonkiem nieruchomość np. 10 lat temu do majątku wspólnego, po śmierci jednego z nich, ten który dziedziczy część nieruchomości po zmarłym małżonku, może nieruchomość sprzedać bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Dieta pracownika w delegacji

Dieta pracownika w delegacji

Koszt posiłku pracownika tylko 30 zł dziennie!

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 26 kwietnia 2018 roku (sygn. akt II FSK 1082/16), bez znaczenia jest czy pracodawca rozlicza zryczałtowaną wysokość diety czy stosuje rzeczywiste wydatki pracownika na podstawie faktur. W obu przedstawionych przypadkach, nadwyżka ponad limit diety (30 zł dziennie), jest przychodem pracownika.  Oznacza to, że zwolnione z podatku są wyłącznie wydatki do wysokości diety, bez względu na sposób rozliczenia wydatków na wyżywienie. Inaczej jest w przypadku wydatków poniesionych w związku z przejazdami, które w całości są zwolnione z PIT. Przywołany wyrok jest niemal identyczny do wyroku NSA z dnia 12 stycznia 2018 roku (sygn. akt II FSK 3582/15) oraz z dnia 11 września 2015 roku (sygn. akt II FSK 1516/13). Można stwierdzić, że jest to już utrwalona linia orzecznicza w tym zakresie.

Czytaj więcej

Podatek od dochodu 15%

Podatek od dochodu 15% w Polsce?

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy płacący CIT (podatek dochodowy od osób prawnych np. sp. z o.o.) mogą skorzystać z obniżonej, 15-proc. stawki podatku dochodowego. Podatek ten obniżono z  19 proc. do 15 proc. I jest to efekt wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzone zmiany bez wątpienia poprawią kondycję finansową przedsiębiorców, mając wpływ na ewentualne inwestycje. Zgodnie z założeniami ustawy, nie każdy będzie uprawniony do skorzystania z jej dobrodziejstw.

Ustawa wyraźnie wskazuje podmioty, które są uprawnione do skorzystania z 15-proc. stawki CIT, ograniczając go do:

  • przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika CIT,
  • podatników CIT rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą.

Za małego podatnika według ustawy o CIT, uznaje się podmiot u którego wartość przychodu ze sprzedaży (brutto a więc z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Oczywiście kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Przykładowo w 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października a więc według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. stawka 15-proc. CIT miała zastosowanie do działających podatników, których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczyły kwoty 5 157 000 zł.

Dla podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, przywilej obniżonej stawki CIT będzie miał zastosowanie niejako automatycznie jedynie w pierwszym roku istnienia podatnika (tj. w roku, w którym rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej). Aby móc stosować obniżoną stawkę podatku CIT w kolejnych latach, taki podmiot musi spełnić kryteria kwalifikujące go jako małego podatnika, o których mowa powyżej. Co istotne, obniżona stawka CIT obejmie w rezultacie nowych podatników w pierwszym roku ich działalności, i to bez względu na rozmiar osiągniętych przychodów ze sprzedaży brutto.

Czytaj więcej

Ryczałt – najem

Wynajem prywatny ale… bez ryczałtu!

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 8 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK887/16), wynajem 23 lokali nie może mieć charakteru incydentalnego i wymaga wielu zaplanowanych i przemyślanych czynności. W związku z czym, ryczałt w wysokości 8,5% nie wchodzi w grę w takim przypadku.

Co powyższy wyrok oznacza dla podatników? Sam wynajem kilku lokali nie świadczy jeszcze o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Ważne są jednak okoliczności towarzyszące takiemu wynajmowi. Ryzyko zakwalifikowania wynajmu prywatnego jako działalność gospodarcza wzrasta, gdy najem ma charakter krótkoterminowy i odbywa się np. za pośrednictwem portali ogłoszeniowych. Przy ocenie czy mamy do czynienia z najmem prywatnym czy prowadzonym w ramach działalności gospodarczej, nie tylko istotna jest skala prowadzonej działalności i w jakim stopniu jest ona zorganizowana, ale również sposób w jaki podatnik nabył nieruchomości. W sposób oczywisty, inaczej będą potraktowane lokale odziedziczone niż te zakupione z myślą o wynajmie. Ważny jest również rodzaj nieruchomości przeznaczonych do najmu. Przy wynajmie mieszkania nie powinno być wątpliwości, natomiast wynajmując biurowiec czy halę magazynową, trudno potraktować taki najem jako prywatny i obciążony 8,5% stawką podatku.

Czytaj więcej