Skip to main content Skip to search

Aktualności

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

Przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody w firmie. Jednak żeby móc skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności ma miejsce wówczas, gdy:

  •  konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (np. pojazdy dostawcze i ciężarowe),
  •  sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do drugiego ze wskazanych punktów, w celu odliczenia 100% VAT od nabycia pojazdu, paliwa oraz innych wydatków, podatnik musi spełnić następujące warunki:

  •  zgłosić pojazd na VAT-26,
  • w sposób jasny i zrozumiały określić (np. w formie regulaminu) zasady użytkowania samochodu,
  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

WAŻNE!!! Przedsiębiorcy, którzy wbrew obowiązkowi nie złożyli do właściwego organu podatkowego VAT-26 albo składają ją po terminie lub podają w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT, podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

Czytaj więcej

REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU W SP. Z O.O.

Rezygnacja Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta.

W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 4 i 5 oraz art. 369 § 5 i 6 k.s.h.). Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia.

Oświadczenie o rezygnacji członek zarządu składa spółce.

 

 

Czytaj więcej

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.67.2018.1.PS), pośrednictwo to usługi o podobnym charakterze do reklamy, doradztwa i badania rynku a więc, wliczają się do limitu kosztów uzyskania przychodów.

Od początku roku, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT, limitowane są m.in. wydatki związane z usługami doradczymi, badaniami rynku, reklamowymi, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Limit wynosi do 3 mln zł rocznie a nadwyżka jest limitowana do 5% podatkowej EBIDA.

Prezentowane stanowisko jest zaskakujące biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia organów skarbowych, że pośrednictwo nie jest świadczeniem podobnym do reklamy i jako takie nie podlega opodatkowaniu u źródła Interpretacje dyrektora izby w Warszawie: z dnia 7 października 2016r. sygn. IPPB5/4510-751/16-2MK i z 24 października 2014 roku, sygn. IPPB5/423-721/14-2/MK. Przywołane interpretacje dotyczyły wprawdzie art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o CIT, ale wskazać można, iż jego brzmienie jest analogiczne do art. 15e ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT.

 

 

Czytaj więcej

Firma bez ZUS a jednak… trzeba płacić !

Firma bez ZUS a jednak… trzeba płacić !

Bez ZUS na start a jednak 319,94 zł (w 2018 r.) płacić trzeba ! Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ulgi, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. W 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
– są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
– nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Aby skorzystać ze zwolnienia koniecznym jest w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Czytaj więcej

NIP na paragonie? Dopiero w przyszłym roku.

NIP na paragonie? Dopiero w przyszłym roku.

Nie ma praktycznie szans aby zgodnie z założeniami od 1 lipca zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające wystawić fakturę na podstawie paragonu, jedynie jeśli ma on numer identyfikacyjny klienta. Powyższe ma na celu ukrócenie procederu kupowania towarów przez osoby fizyczne a następnie odbieranie faktur przez przedsiębiorców.

Najbardziej prawdopodobnym terminem wprowadzenia nowelizacji jest 1 stycznia 2019 roku.

Oczywiście nie wyeliminuje to zjawiska z rynku, ale zdecydowanie utrudni to dość powszechny proceder. Jak skutecznie, czas pokaże.

Czytaj więcej

PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ.

PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ.

Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2018 roku (sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM), psycholog będzie korzystał ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty, nawet jeśli podejmie inną działalność dodatkową, objętą bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania.

Wynika to z rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Z 2017 r. poz. 2454 ze zm.)

Porady psychologiczne podlegają ewidencji dopiero po przekroczeniu limitu 20 tyś. zł. Nie zmienia tego fakt, że podatnik zamierza rozpocząć działalność dodatkową objętą obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej bez względu na obroty.

 

Czytaj więcej

PODWÓJNE OPODATKOWANIE DOCHODU – PRZEJŚCIOWO DOPUSZCZALNE !

PODWÓJNE OPODATKOWANIE DOCHODU – PRZEJŚCIOWO DOPUSZCZALNE !

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK 1134/18), spółka która uzyskała dochód np. w Niemczech i tam się rozliczyła z podatku, musi i tak zapłacić podatek również w Polsce, jeśli niemiecki organ podatkowy nie wyda na czas decyzji o częściowym zwolnieniu z daniny.

Od wydania decyzji zależy, czy obowiązek zapłaty podatku powstanie również w Polsce, albowiem kwestię tę reguluje polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

 

Czytaj więcej

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATEK RYCZAŁTOWY? LEPIEJ PRZEZ POŚREDNIKA.

Wynajem nieruchomości a podatek ryczałtowy? Lepiej przez… pośrednika.

Właściciel nieruchomości (mieszkania), wynajmując ją na krótkie terminy, zapłaci 17% podatku ryczałtem. Natomiast zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt III SA/WA 2343/17), jeśli właściciel mieszkania zleci wynajem pośrednikowi lub udostępni lokal na dłużej, zapłaci tylko 8,5% podatku od przychodu!

Wyższa stawka podatku (17%) ma miejsce w przypadku działalności gospodarczej, a prowadzeniu takowej świadczy m.in. konieczność pozyskiwania klientów, przekazywanie informacji o lokalu do wynajęcia, czuwanie nad płatnością za najem itp. To są działania które nie mają charaktery incydentalnego ale zarobkowy.

Powyższe stanowisko jest tylko potwierdzeniem orzeczeń innych sądów, w tym NSA z dnia 29 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II FSK 1417/12) z którego wynikało, że najem krótkoterminowy ma charakter działalności gospodarczej. Identyczne stanowisko zajął WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 sierpnia 2016 roku (syg. akt I SA/Wr 299/16) Również WSA w Warszawie stwierdził, że wynajem kilku mieszkań może świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej, co wskazał w wyroku z dnia 23 stycznia 2017 roku (sygn. akt III SA/Wa 3182/15).

Jak wskazuje natomiast orzecznictwo sądów administracyjnych, a szczególnie wyroki WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt III SA/WA 2343/17), inaczej jest w przypadku, gdy właściciel mieszkania podpisze umowę z profesjonalnym podmiotem, zajmującym się wynajmem lokalu w imieniu właściciela. Identyczny pogląd zaprezentował WSA w Warszawie w wyroku z dnia 24 października 2017 roku (sygn. akt III SA/Wa 3048/16).

Czytaj więcej

Nowa forma spółki – prosta spółka akcyjna (PSA)

Nowa forma spółki – prosta spółka akcyjna (PSA)

Trwają prace nad nową formą działalności gospodarczej – PSA. Będzie ją można założyć w ciągu jednej doby, nie będzie konieczności posiadania tysięcy zł na jej kapitał (w przypadku standardowej S.A. wymagane minimum to 100.000 zł). Uproszczona ma być też likwidacja takiego podmiotu na wypadek niepowodzenia projektu biznesowego.

Jest to bardzo ciekawa propozycja dla Startupów, kiedy przedsiębiorca ma pomysł na biznes ale nie ma pieniędzy na jego realizację.

Póki co prace prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii a niebawem projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

Czytaj więcej

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

19 maja 2018 roku minął termin na uzupełnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG) danych dotyczących numeru PESEL przedsiębiorcy. Problem nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych po 1 stycznia 2012 roku lub które po tym czasie dokonywały jakichkolwiek zmian w ewidencji.

Przedsiębiorcy którzy nie wskazali numeru PESEL, mogą zostać usunięci z ewidencji. Wykreślenie nie będzie następowało z mocy prawa tylko przez urzędników – a więc chwilę to potrwa. Jeżeli kogoś usunięto z ewidencji może zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie wpisu pod adresem email: sekretariatDMP@mpit.gov.pl

Za prowadzenie działalności bez wpisu do ewidencji grozi grzywna do 5 tyś zł.

Czytaj więcej