Skip to main content Skip to search

Aktualności

Deklaracje VAT? Koniec już wkrótce.

Deklaracje VAT? Koniec już wkrótce.

Jak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT, od przyszłego roku nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VDEK), zastąpi dotychczasowe deklaracje podatkowe oraz JPK_VAT. Zgodnie z planowanymi zmianami, od nowego roku powstać ma również Centralny Rejestr Faktur.

Rejestr faktur powstanie na bazie składanych obecnie co miesiąc przez podatników plików JPK_VAT. Jak wskazują przedstawiciele ministerstwa finansów, w praktyce taki rejestr powstał w chwili, gdy mikroprzedsiębiorcy dołączyli do podmiotów zobowiązanych do składania comiesięcznego swoich ewidencji w formacie JPK, tj. od lutego 2018.

W związku z wprowadzeniem JPK_VDEK, nie będzie konieczności składania deklaracji podatkowych i JPK_VAT. W nowym pliku znajdą się dane z ewidencji i deklaracji oraz dodatkowe informacje, mające służyć do lepszej analizy ryzyka w celu prowadzenia kontroli podatkowych. Plik JPK_VDEK będzie składany miesięcznie bądź kwartalnie, czyli dokładnie w takich samych terminach w jakich rozliczali się podatnicy.

Czytaj więcej

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyrokach z dnia 17 października 2018 roku (sygn. akt: II FSK 2855/16, II FSK 2856/16, II FSK 420/17), jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, termin na zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo.

W przedmiotowej sprawie spór z urzędem skarbowym toczyło rodzeństwo, które poprzez ustawowe dziedziczenie po rodzicu otrzymało po 1/3 wartości nieruchomości. Postanowienie uprawomocniło się w czerwcu 2011 roku. Rodzeństwo po czasie odnalazło testament rodzica i wystąpiło do sądu o zmianę dziedziczenia z ustawowego na testamentowe. Postanowienie uprawomocniło się we wrześniu 2012 roku. Podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie o nabyciu spadku licząc na zwolnienie podatkowe, na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że zwolnienie podatkowe nie obowiązuje podając za przyczynę półtoraroczne opóźnienie w złożeniu oświadczenia o nabyciu spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi był innego zdania wyjaśniając, że w obrocie prawnym nie mogą istnieć dwa postanowienia. Drugie, zmieniające, uchyliło pierwsze.

Decyzję WSA w Łodzi podtrzymał w przedmiotowych wyrokach NSA. Sąd zarzucił organom podatkowym, że nie przeanalizowało postanowienia sądu zmieniającego wcześniej wydane.

Czytaj więcej

Podjazd do domu z wyższym VAT.

Podjazd do domu z wyższym VAT.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 18 października 2018 roku (sygn. akt I FSK 1633/16) firma, która sprzedaje gotowe domy, musi brać pod uwagę dwie stawki podatku: dla budynku mieszkalnego (8%), dla infrastruktury towarzyszącej (23%).

Sąd orzekł, że ogrodzenia, bramy, podjazdy, przyłącza, chodniki, utwardzenia powierzchni itp. powinny być sprzedawane z wyższym VAT aniżeli, 8 proc. VAT dotyczący obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Tak więc roboty wykonywane poza budynkiem tj. ogrodzenia, bramy, podjazdy, chodniki, przyłącza itp. objęte są stawką 23 % VAT.

NSA wyjaśnił, że powyższe stanowisko wynika z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, który wyraźnie rozróżnia roboty dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Sędzia wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie aktualna jest uchwała NSA z dnia 3 czerwca 2013 roku (sygn. akt I FPS 7/12), która to ma charakter uniwersalny i dotyczy zarówno wykonywania usług poza bryłą budynku mieszkalnego, jak i dostawy infrastruktury towarzyszącej.

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

25 listopada 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzaniu sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedmiotowa ustawa będzie dotyczyła wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pozwoli na kontynuację działalności firmy po śmierci jej właściciela, jako tzw. firmy w spadku.

Takie przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło zachować nadany NIP, rachunki bankowe, pracowników, koncesje i licencje oraz ciągłość umów i kontraktów. Wymagane do tego będzie jednak powołanie zarządcy sukcesyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł powołać takiego zarządce jeszcze przed śmiercią, uzyska zgodę pisemną takiej osoby na pełnienie tej funkcji a następnie dokona właściwego wpisu w CEIDG. Takie postępowanie znacznie uprości przejście przedsiębiorstwa pod zarząd sukcesyjny. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego przed śmiercią, ustanowić go będą mogli spadkobiercy, albo np. nowy właściciel firmy, który kupi ją bezpośrednio od spadkobierców, po śmierci przedsiębiorcy.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego spadkobiercy lub inni uprawnieni będą mieli dwa miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy. Fakt powołania zarządcy należy potwierdzić notarialnie i zgłosić do CEIDG.

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata. Dzięki niemu możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W wyjątkowych okolicznościach sąd może przedłużyć ten okres do pięciu lat. Po zakończeniu zarządu sukcesyjnego, osoba która przejmuje finalnie firmę po zmarłym, zobowiązana jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przejmujący będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia firmy, zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym, a samą firmę będzie jeszcze prowadził przez co najmniej dwa lata.

Czytaj więcej

Korepetycje nie zawsze w ramach firmy.

Korepetycje nie zawsze w ramach firmy.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 3 października 2018 roku (sygn. akt II FSK 2839/16), nauczyciel dorabiający udzielaniem prywatnych lekcji, nie musi ich rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nauczyciel udzielający korepetycji ma do wyboru, czy rozliczać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy uznać to jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Spór dotyczył zatrudnionej na etacie nauczycielki języka angielskiego, która po godzinach udzielała prywatnych korepetycji we własnym domu. Jednocześnie nauczycielka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży podręczników i rękodzieła szydełkowego.

Organy skarbowe uznały, że od momentu zarejestrowania firmy, korepetycje powinny być rozliczane jako działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Zarówno WSA w Warszawie jak i NSA nie zgodziły się ze stanowiskiem fiskusa w przedmiotowej sprawie. Obie instancje uznały, że sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej nie skutkuje obowiązkowym rozliczaniem dochodów z korepetycji w ramach prowadzonej działalności. Co więcej, sądy orzekły jednomyślnie, że udzielanie korepetycji w lokalu nauczyciela lub ucznia, mieści się w pojęciu działalności oświatowej wymienionej w art. 13 pkt. 2 ustawy o PIT, który zawiera przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Czytaj więcej

Opracowanie z internetu? To nie koszt podatkowy.

Opracowanie z internetu? To nie koszt podatkowy.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 10 października 2018 roku (sygn. akt II FSK 2619/16) podmiot, który nabył opracowania będące kopią opracowań dostępnych w internecie, nie może odliczyć wydatku od przychodu podatkowego.

W przedmiotowej spraw

ie spór z fiskusem toczył przedsiębiorca zajmujący się monitoringiem pojazdów. W toku czynności kontrolnych organ skarbowy ustalił, że przedsiębiorca wydatkował 741 tyś zł na zakup opracowań, które tyczyły się firmowych procedur. Opracowania były niczym innym jak kopiami zaczerpnięt

ymi z internetu, a ich treści w żaden sposób nie można było powiązać z firmą podatnika.

Czytaj więcej

Cesja wierzytelności? Podatek dopiero po uzyskaniu więcej.

Cesja wierzytelności? Podatek dopiero po uzyskaniu więcej.

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3972/17), przedsiębiorstwo które skupuje wierzytelności po niższej niż ich wartość nominalna, zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy dłużnik odda jej więcej niż zostało za tą wierzytelność zapłacone.

W ocenie sądu, koszty nie mogą być ponoszone w odniesieniu do wartości nominalnej wierzytelności., tak jak widział to Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Sad wskazał, że proponowany przez fiskusa sposób rozliczeń nie wynika z przepisów. W art. 15 ust. 4 ustawy o CIT jest mowa wyłącznie, że koszty są potrącalne w tym roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Czytaj więcej

Podatek liniowy a rozliczenie z małżonkiem.

Podatek liniowy a rozliczenie z małżonkiem.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 3 października 2018 roku (sygn. akt II FSK 2837/16), przedsiębiorca, który rozlicza się według stawki liniowej (19%), nie może rozliczyć się z pracy etatowej wspólnie z małżonkiem.

Powyższe wynika z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT stanowiący, że wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem nie jest możliwe, gdy do choćby jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dziecko lub jej dziecka ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT (o podatku liniowym). W ocenie sądu, art. 6 ust. 8 ustawy o PIT został tak skonstruowany, że pozbawia podatnika prawa do wspólnego rozliczenia, w przypadku wybrania podatku liniowego. Podatnik nie może łączyć dwóch uprzywilejowanych form opodatkowania (podatku liniowego i wspólnego rozliczenia z małżonkiem).

Czytaj więcej

Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą.

Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą.

Jak wskazał w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 października 2018 roku (sygn. akt C-105/17), dla uznania kogoś za przedsiębiorcę w rozumieniu dyrektywy kluczowe jest, aby dana osoba funkcjonowała „w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem” lub w imieniu albo na rachunek przedsiębiorcy.

W ocenie Trybunału, decydujące nie jest to czy dana osoba wystawia w internecie kilka czy kilkanaście przedmiotów ale czy działalność ta ma charakter zorganizowany, ciągły i zarobkowy. TSUE zaznaczył, że stwierdzenie czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą czy osobą fizyczną, każdorazowo musi dokonać sąd krajowy.

Sam fakt wystawienia kilkunastu ogłoszeń z ofertami sprzedaży w serwisach ogłoszeniowych, nie przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Ewidencja przebiegu (kilometrówka) dla celów PIT i VAT.

Ewidencja przebiegu (kilometrówka) dla celów PIT i VAT.

Zarówno przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe jak i pracownicy wykorzystujący prywatne samochody osobowe na rzecz pracodawców, znają dobrze kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji przebiegu (kilometrówki).

Kilometrówka dla celów PIT przy samochodach prywatnych.

Kilometrówka dla celów podatku dochodowego PIT, wykorzystywana jest przede wszystkim przez wszystkie osoby, wykorzystujące prywatne samochody osobowe do celów działalności gospodarczej. Kilometrówka ma służyć wyliczeniu, ile z faktycznie poniesionych w danym miesiącu „samochodowych” wydatków można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie limitu przejechanych kilometrów. Kilometrówka ma zastosowanie przy poprawnym ustalaniu podstawy opodatkowania w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Wiele przedsiębiorców ma wątpliwości, jakie elementy powinna zawierać kilometrówka dla celów PIT. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 23 ust. 7 ustawy o PIT, zgodnie z którym, przedsiębiorca powinien w swojej ewidencji przebiegu pojazdów uwzględnić następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres osoby korzystającej z pojazdu,

 • numer rejestracyjny pojazdu,

 • numer kolejny wpisu,

 • pojemność silnika,

 • datę i cel wyjazdu,

 • opis trasy – od miejsca rozpoczęcia podróży do jej zakończenia,

 • stawkę za 1 kilometr przebiegu,

 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,

 • kwotę wynikającą z przemnożenia stawki za 1 km przebiegu,

 • liczby faktycznie przejechanych kilometrów,

 • podpis i dane podatnika lub pracodawcy.

Zaliczenie poniesionych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego do kosztów dla celów PIT podlega ograniczeniu. Nie jest to stałe ograniczenie procentowe, a zależne jest od ilości pokonanych w celach firmowych kilometrów, jakie w danym miesiącu przedsiębiorca / pracownik przejechał swoim prywatnym samochodem.

Kilometrówka dla celów VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r., przedsiębiorcy posiadający w firmie pojazdy samochodowe stanowiące ich środki trwałe, a chcący skorzystać z odliczenia 100% wartości VAT, muszą prowadzić ewidencję przebiegu. Odliczenie dotyczy zakupu samochodów oraz dodatkowych wydatków w postaci paliwa, części, naprawy itp. Prowadząc kilometrówkę, przedsiębiorcy mogą zatem liczyć na odliczenie całej wartości podatku VAT od wymienionych zakupów. Alternatywnie, przedsiębiorca może zrezygnować z prowadzenia kilometrówki i skorzystać z 50% odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, kilometrówka dla celów VAT powinna zawierać następujące elementy:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego,

 • liczba przejechanych kilometrów na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego,

 • opis trasy (skąd-dokąd),

 • kolejny numer wpisu,

 • datę i cel wyjazdu,

 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,

 • liczbę przejechanych kilometrów, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem.

Ewidencja przebiegu (kilometrówka) dla celów VAT, jest bardziej szczegółowa, niż ta dla celów PIT. Jednocześnie w przypadku tej ewidencji, wartość wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów nie jest w żaden sposób ograniczona. Kiedy samochód stanowi środek trwały, to koszty te w całości mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania.

Kilometrówka dla samochodu osobowego dla potrzeb podatku VAT będącego środkiem trwałym nie jest obowiązkowa, ale w przypadku jej braku powstaje wspomniane wcześniej ograniczenie. Podatnik zamiast odliczać 100% podatku VAT od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych, ma prawo do potrącenia wyłącznie połowy podatku od kosztów samochodowych.

Podsumowanie.

Jak wynika z powyższego, kilometrówka dla celów VAT zawiera wszystkie wymagane elementy kilometrówki dla celów PIT, będąc jednocześnie bardziej rozbudowaną. Oznacza to, iż podatnicy, którzy zamierzają prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów dla samochodów prywatnych, jak i tych będących środkami trwałymi, mogą wszystkie rozliczenia dokonywać za pomocą jednej ewidencji, bez konieczności zakładania osobnych kilometrówek – ważne aby spełniała ona wymogi określone dla VAT.

Czytaj więcej