Skip to main content Skip to search

Aktualności

Dieta pracownika w delegacji

Dieta pracownika w delegacji

Koszt posiłku pracownika tylko 30 zł dziennie!

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 26 kwietnia 2018 roku (sygn. akt II FSK 1082/16), bez znaczenia jest czy pracodawca rozlicza zryczałtowaną wysokość diety czy stosuje rzeczywiste wydatki pracownika na podstawie faktur. W obu przedstawionych przypadkach, nadwyżka ponad limit diety (30 zł dziennie), jest przychodem pracownika.  Oznacza to, że zwolnione z podatku są wyłącznie wydatki do wysokości diety, bez względu na sposób rozliczenia wydatków na wyżywienie. Inaczej jest w przypadku wydatków poniesionych w związku z przejazdami, które w całości są zwolnione z PIT. Przywołany wyrok jest niemal identyczny do wyroku NSA z dnia 12 stycznia 2018 roku (sygn. akt II FSK 3582/15) oraz z dnia 11 września 2015 roku (sygn. akt II FSK 1516/13). Można stwierdzić, że jest to już utrwalona linia orzecznicza w tym zakresie.

Czytaj więcej

Podatek od dochodu 15%

Podatek od dochodu 15% w Polsce?

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy płacący CIT (podatek dochodowy od osób prawnych np. sp. z o.o.) mogą skorzystać z obniżonej, 15-proc. stawki podatku dochodowego. Podatek ten obniżono z  19 proc. do 15 proc. I jest to efekt wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzone zmiany bez wątpienia poprawią kondycję finansową przedsiębiorców, mając wpływ na ewentualne inwestycje. Zgodnie z założeniami ustawy, nie każdy będzie uprawniony do skorzystania z jej dobrodziejstw.

Ustawa wyraźnie wskazuje podmioty, które są uprawnione do skorzystania z 15-proc. stawki CIT, ograniczając go do:

  • przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika CIT,
  • podatników CIT rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą.

Za małego podatnika według ustawy o CIT, uznaje się podmiot u którego wartość przychodu ze sprzedaży (brutto a więc z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Oczywiście kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Przykładowo w 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października a więc według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. stawka 15-proc. CIT miała zastosowanie do działających podatników, których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczyły kwoty 5 157 000 zł.

Dla podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, przywilej obniżonej stawki CIT będzie miał zastosowanie niejako automatycznie jedynie w pierwszym roku istnienia podatnika (tj. w roku, w którym rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej). Aby móc stosować obniżoną stawkę podatku CIT w kolejnych latach, taki podmiot musi spełnić kryteria kwalifikujące go jako małego podatnika, o których mowa powyżej. Co istotne, obniżona stawka CIT obejmie w rezultacie nowych podatników w pierwszym roku ich działalności, i to bez względu na rozmiar osiągniętych przychodów ze sprzedaży brutto.

Czytaj więcej

Ryczałt – najem

Wynajem prywatny ale… bez ryczałtu!

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 8 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK887/16), wynajem 23 lokali nie może mieć charakteru incydentalnego i wymaga wielu zaplanowanych i przemyślanych czynności. W związku z czym, ryczałt w wysokości 8,5% nie wchodzi w grę w takim przypadku.

Co powyższy wyrok oznacza dla podatników? Sam wynajem kilku lokali nie świadczy jeszcze o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Ważne są jednak okoliczności towarzyszące takiemu wynajmowi. Ryzyko zakwalifikowania wynajmu prywatnego jako działalność gospodarcza wzrasta, gdy najem ma charakter krótkoterminowy i odbywa się np. za pośrednictwem portali ogłoszeniowych. Przy ocenie czy mamy do czynienia z najmem prywatnym czy prowadzonym w ramach działalności gospodarczej, nie tylko istotna jest skala prowadzonej działalności i w jakim stopniu jest ona zorganizowana, ale również sposób w jaki podatnik nabył nieruchomości. W sposób oczywisty, inaczej będą potraktowane lokale odziedziczone niż te zakupione z myślą o wynajmie. Ważny jest również rodzaj nieruchomości przeznaczonych do najmu. Przy wynajmie mieszkania nie powinno być wątpliwości, natomiast wynajmując biurowiec czy halę magazynową, trudno potraktować taki najem jako prywatny i obciążony 8,5% stawką podatku.

Czytaj więcej