Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Księgowość

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

19 maja 2018 roku minął termin na uzupełnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG) danych dotyczących numeru PESEL przedsiębiorcy. Problem nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych po 1 stycznia 2012 roku lub które po tym czasie dokonywały jakichkolwiek zmian w ewidencji.

Przedsiębiorcy którzy nie wskazali numeru PESEL, mogą zostać usunięci z ewidencji. Wykreślenie nie będzie następowało z mocy prawa tylko przez urzędników – a więc chwilę to potrwa. Jeżeli kogoś usunięto z ewidencji może zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie wpisu pod adresem email: sekretariatDMP@mpit.gov.pl

Za prowadzenie działalności bez wpisu do ewidencji grozi grzywna do 5 tyś zł.

Czytaj więcej

JPK – na żądanie US za dodatkową opłatą?

JPK – na żądanie US za dodatkową opłatą?

Jak donosi Gazeta Prawna, niektóre biura rachunkowe wymagają od swoich klientów, aby Ci kupili od 1 lipca 2018 roku specjalny program do wystawiania faktur lub oferuje swoim klientom usługę wystawiania faktur zgodnych z nowymi regulacjami.

Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych niedotyczących VAT, na każde żądanie organów skarbowych. Jest to kolejny etap rewolucji związanej z JPK, a mającej na celu uszczelnienie systemu podatkowego VAT, PIT i CIT.

Klienci Pomysłowi Księgowi mogą być spokojni, albowiem bezpłatne oprogramowanie dostarczane w ramach miesięcznej obsługi księgowo-rachunkowej spełnia wszystkie określone prawem wymogi, a jednocześnie z tytułu konieczności przekazania pliku JPK do organów skarbowych, nie są pobierane w Pomysłowi Księgowi żadne dodatkowe opłaty od klientów.

Czytaj więcej

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 roku (sygn. akt II FPS 2/17), przy określaniu zobowiązania podatkowego, u owdowiałych małżonków liczy się dzień nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. Również w wyroku z dnia 13 września 2017 roku (sygn. akt II FSK 3200/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż w momencie działu spadku następuje jedynie podział między spadkobiercami składników majątkowych, które zostały przez nich odziedziczone.

Powyższe oznacza, iż w przypadku małżonka który zakupił z drugim małżonkiem nieruchomość np. 10 lat temu do majątku wspólnego, po śmierci jednego z nich, ten który dziedziczy część nieruchomości po zmarłym małżonku, może nieruchomość sprzedać bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Podatek od dochodu 15%

Podatek od dochodu 15% w Polsce?

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy płacący CIT (podatek dochodowy od osób prawnych np. sp. z o.o.) mogą skorzystać z obniżonej, 15-proc. stawki podatku dochodowego. Podatek ten obniżono z  19 proc. do 15 proc. I jest to efekt wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzone zmiany bez wątpienia poprawią kondycję finansową przedsiębiorców, mając wpływ na ewentualne inwestycje. Zgodnie z założeniami ustawy, nie każdy będzie uprawniony do skorzystania z jej dobrodziejstw.

Ustawa wyraźnie wskazuje podmioty, które są uprawnione do skorzystania z 15-proc. stawki CIT, ograniczając go do:

  • przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika CIT,
  • podatników CIT rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą.

Za małego podatnika według ustawy o CIT, uznaje się podmiot u którego wartość przychodu ze sprzedaży (brutto a więc z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Oczywiście kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Przykładowo w 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października a więc według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. stawka 15-proc. CIT miała zastosowanie do działających podatników, których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczyły kwoty 5 157 000 zł.

Dla podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, przywilej obniżonej stawki CIT będzie miał zastosowanie niejako automatycznie jedynie w pierwszym roku istnienia podatnika (tj. w roku, w którym rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej). Aby móc stosować obniżoną stawkę podatku CIT w kolejnych latach, taki podmiot musi spełnić kryteria kwalifikujące go jako małego podatnika, o których mowa powyżej. Co istotne, obniżona stawka CIT obejmie w rezultacie nowych podatników w pierwszym roku ich działalności, i to bez względu na rozmiar osiągniętych przychodów ze sprzedaży brutto.

Czytaj więcej

Ryczałt – najem

Wynajem prywatny ale… bez ryczałtu!

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 8 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK887/16), wynajem 23 lokali nie może mieć charakteru incydentalnego i wymaga wielu zaplanowanych i przemyślanych czynności. W związku z czym, ryczałt w wysokości 8,5% nie wchodzi w grę w takim przypadku.

Co powyższy wyrok oznacza dla podatników? Sam wynajem kilku lokali nie świadczy jeszcze o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Ważne są jednak okoliczności towarzyszące takiemu wynajmowi. Ryzyko zakwalifikowania wynajmu prywatnego jako działalność gospodarcza wzrasta, gdy najem ma charakter krótkoterminowy i odbywa się np. za pośrednictwem portali ogłoszeniowych. Przy ocenie czy mamy do czynienia z najmem prywatnym czy prowadzonym w ramach działalności gospodarczej, nie tylko istotna jest skala prowadzonej działalności i w jakim stopniu jest ona zorganizowana, ale również sposób w jaki podatnik nabył nieruchomości. W sposób oczywisty, inaczej będą potraktowane lokale odziedziczone niż te zakupione z myślą o wynajmie. Ważny jest również rodzaj nieruchomości przeznaczonych do najmu. Przy wynajmie mieszkania nie powinno być wątpliwości, natomiast wynajmując biurowiec czy halę magazynową, trudno potraktować taki najem jako prywatny i obciążony 8,5% stawką podatku.

Czytaj więcej