Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Księgowość

Przedawnione długi bez PIT!

Przedawnione długi bez PIT!

Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z 14 listopada 2018 roku, (sygn. Akt III SA/Wa 55/18, III SA/Wa 56/18), Urząd Skarbowy nie powinien żądać podatku od osób, których zobowiązania się przedawniły.

Przedmiotowe sprawy tyczyły się małżeństwa, które nie było w stanie spłacić kredytu zaciągniętego w banku. Kiedy bank chciał odzyskać pieniądze, dłużnicy podnieśli zarzut przedawnienia i bank musiał go uznać a w konsekwencji odstąpić od dochodzenia roszczeń. Efektem było umorzenie przez sąd postępowania. Po zakończeniu postępowania, bank wystawił podatnikom informację PIT-8C. Małżeństwo zwróciło się do fiskusa o wyjaśnienie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, podobnie jak do tej pory Sądy Administracyjne uznawał, że skutki finansowe przedawnienia zobowiązania z kredytu dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy są takie same jak przy jego umorzeniu.

WSA w Warszawie w swoim przełomowym wyroku stwierdził jednak, że pomimo przedawnienia zobowiązanie nadal istnieje a dłużnik ma obowiązek jego wykonania z tą tylko różnicą, że wierzyciel nie może korzystać z ochrony instytucji państwowych i ma prawo dochodzić zwrotu długu poza sądem. Sąd uznał, że dłużnik nie uzyskuje żadnej korzyści majątkowej, ponieważ formalnie jest nadal zobowiązany do wykonania świadczenia.

Czytaj więcej

Renoma firmy a podatek (PCC).

Renoma firmy a podatek (PCC).

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 14 listopada 2018 roku (sygn. Akt II FSK 3252/16) orzekł przeciwnie do poprzednich wyroków w podobnej sprawie wydanych przez WSA w Poznaniu i NSA i wskazał, że wartość firmy nie jest prawem majątkowym w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. A ustawy o PCC. Wyjaśnił, że jest to ,,pewien stan faktyczny, uzewnętrzniony w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa, nie stanowiący jakiegokolwiek prawa podmiotowego, a tym samym nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu gospodarczego”.

Spór w powyższej sprawie toczył się o to czy goodwill (dobry wizerunek firmy) wchodzi do podstawy od czynności cywilnoprawnych (PCC). Chodziło o firmę, której cena sprzedaży była o połowę większa tylko dlatego, że dobra renoma na rynku windowała cenę sprzedaży. Przedsiębiorca argumentował, że renoma nie stanowi rzeczy ani prawa majątkowego i nie można jej sprzedać a co za tym idzie od jej wartości nie powinno płacić się PCC. Innego zdania byli Naczelnik US oraz dyrektor IS. Pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia na rzecz podatnika, sąd w swojej mowie wskazał, że wkrótce kwestia ta może trafić pod uchwałę NSA, z uwagi na pojawiające się rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie.

Czytaj więcej

Odliczenie VAT od ubioru biurowego? Tylko z widocznym logo firmy.

Odliczenie VAT od ubioru biurowego? Tylko z widocznym logo firmy.

Jak wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 31 października 2018 roku, nr 0112-KDIL4.4012.411.2018.4.JK, przedsiębiorca może odliczyć VAT od faktury na zakup ubrań służbowych, ale wyłącznie w przypadku umieszczenia w widocznym miejscu na ubraniach logo firmy.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w celu poprawy ogólnego wizerunku swojego salonu samochodowego, zakupił dla wszystkich pracowników jednakowe garnitury koszule i koszulki polo. Firma podkreślała, że sam fakt noszenia przez pracowników eleganckich jednolitych uniformów jest reklamą firmy, oddziaływającą na późniejszą sprzedaż. Ubrania przekazane zostały pracownikom bezpłatnie.

Dyrektor KIS uznał, iż przedsiębiorca nie musi płacić podatku od darowizny (ponieważ ubrania nie zostały przekazane na potrzeby osobiste pracowników) a podatek VAT z faktury zakupu może odliczyć tylko i wyłącznie w zakresie ubrań widocznie oznakowanych logiem firmy (w tym przypadku koszulek polo). Odliczenie podatku VAT od garniturów i koszul nieoznakowanych logiem firmy nie jest możliwe z uwagi na fakt, że mogą być one używane przez pracowników jako odzież osobista i nie wykorzystywana w celach firmowych.

Czytaj więcej

Karnet TIR jako potwierdzenie eksportu.

Karnet TIR jako potwierdzenie eksportu.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z 8 listopada 2018 roku (sygn. Akt C-495/17), brak celnej deklaracji wywozowej nie może spowodować odmowy firmie transportowej prawa do stawki 0 (zero) proc. VAT.

W przedmiotowej sprawie, która miała miejsce w kraju członkowskim UE, firma transportowa organizująca przewóz towarów do innych krajów posiadała karnet TIR. Fiskus zakwestionował rozliczenie z tytułu eksportu, argumentując to brakiem celnej deklaracji wywozowej. TSUE uznał, że fiskus podszedł do sprawy zbyt biurokratycznie. Najważniejszy jest fakt, że do transakcji doszło a dla korzystania z preferencji w VAT najważniejsze są przesłanki materialne a nie formalne.

TSUE swoje wnioski oparł na wcześniejszym swoim wyroku z 9 lutego 2017 roku (sygn. C-21/16) mówiący o tym, że pozbawienie prawa do preferencji w VAT może mieć miejsce w 2 przypadkach:

  • po pierwsze w momencie umyślnego uczestnictwa w oszustwie podatkowym,
  • po drugie, gdy po spełnieniu wszystkich warunków formalnych nie można udowodnić, że do transakcji fizycznie doszło.

TSUE stwierdził, że jeśli w aktach sprawy brak jest dowodów, aby któraś z wyżej wymienionych sytuacji miała miejsce, to nie można posądzać firm transportowej o brak dokonania transakcji. Potwierdzeniem dostarczenia towarów może być karnet TIR, poświadczony przez organy celne kraju dostawy.

Czytaj więcej

Refundacja kosztów użytkowania prywatnego samochodu (kilometrówka).

Refundacja kosztów użytkowania prywatnego samochodu (kilometrówka).

Kwestia zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem przez pracownika pojazdu prywatnego do celów służbowych od kilka lat jest kością niezgody między organami skarbowymi a podatnikami a nawet między sądami w Polsce.

Stanowisko WSA.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie trzykrotnie stwierdził w wyrokach z dnia 29 marca 2018 roku (sygn. Akt III SA/Wa 1393/17), 12 stycznia 2018 roku (sygn. Akt III SA/Wa 74/17), 11 grudnia 2017 roku (sygn. Akt III SA/Wa 3831/16), że pieniądze jakie otrzymują pracownicy od pracodawcy za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych nie są dla pracownika przychodem.

Inny pogląd na ten stan rzeczy prezentują WSA z Gdańska i Poznania, które rację przyznają fiskusowi, stojąc na stanowisku, że taka refundacja stanowi przychód pracownika. Wyjaśnienie tego sporu ma dość istotne znaczenie dla podatników, albowiem dotychczasowa praktyka powodowała różne ich traktowanie w różnych częściach kraju. Spór interpretacyjny ma rozstrzygnąć dopiero Naczelny Sąd Administracyjny, ponieważ większość wyroków WSA jest nieprawomocnych.

Zwrot poniesionych kosztów przez pracownika w praktyce następuje na podstawie kilometrówki albo ryczałtu. Kilometrówka wyliczana jest na podstawie przebiegu i stawki za 1 km wynikający z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 roku (Dz.U. Z 2002 r. nr 27, poz. 271). Największą kontrowersje wzbudza tzw. kilometrówka, ponieważ sądy klasyfikują ją w dwojaki sposób. Niektóre jako refundację poniesionych kosztów (paliwo, olej silnikowy, zużycie auta) a inne jako przychód ze stosunku pracy.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

W wyroku z 8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. Akt K 7/13) uznał za niemożliwe szczegółowe wyliczenie w ustawie wszystkich prawdopodobnych świadczeń pracowniczych, w związku z czym przyjął, że ustawodawca zasadnie posługuje się ogólnym pojęciem „innych nieodpłatnych świadczeń”. Niemniej jednak, zdaniem Trybunału, wymagane jest określenie zakresu tego pojęcia.. Wskutek przeprowadzonej analizy TK doszedł do wniosku, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika oraz zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Co ważne, korzyść ta musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich pracowników).

Mimo, iż stanowisko TK wydaje się oczywiste a wielu ekspertów popiera stanowisko WSA w Warszawie, to część sądów w Polsce w tym WSA w Gdańsku jest zdania, iż wyrok TK nie ma zastosowania w tego typu sprawach.

Ruletka interpretacyjna.

Według stanowiska WSA w Warszawie, analogiczną sytuacją do refundacji tzw. kilometrówki, jest opłacenie taksówki z prywatnych pieniędzy pracownika na cele służbowe i zwrot poniesionych w ten sposób kosztów na podstawie faktury albo paragonu. Inaczej traktowana może być jedynie sytuacja, w której pracownik otrzymuję od pracodawcy oprócz zwrotu kosztów dodatkowe pieniądze za używanie samochodu prywatnego. W takim przypadku pracownik czerpał by korzyść finansowa, a więc mowa była by o przychodzie.

Niestety dopóki Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie nie rozstrzygnie tego sporu, nadal będziemy świadkami podziału Polski w tej materii, a sprawy tego typu będą rozstrzygane na podstawie indywidualnych przemyśleń sędziego a nie według zgodności z prawem.

Czytaj więcej

Reklamacja bez paragonu lub faktury? Jak najbardziej!

Reklamacja bez paragonu lub faktury? Jak najbardziej!

Klient nie posiadający paragonu lub faktury zakupu, może w pełni skorzystać z prawa do reklamacji, jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową lub utracił swoje walory przed upływem przewidzianego przepisami terminu.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2018 roku (sygn. akt VII AGa 868/18), zapis w regulaminie lub wymaganie, aby dowodem zakupu był wyłącznie faktura lub paragon, jest niedozwolony i w przypadku regulaminów stanowić będzie zapis niedozwolony (abuzywny). Zdaniem sądu, ustawodawca nie nałożył takiego obowiązku na konsumenta, co oznacza, że podobne postanowienia we wzorcach u

mowy kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, a tym samym stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385[1] par. 1 kodeksu cywilnego.

Słusznie wskazał sąd w przywołanym orzeczeniu, że paragon lub faktura są dokumentami księgowymi, które potwierdzają fakt sprzedaży i przyjęcia określonej kwoty tytułem zapłaty. Dokumenty te są przede wszystkim dowodem służącym ustaleniu rzeczywistej kwoty transakcji na potrzeby prawa podatkowego.

Reasumując, żaden przepis prawa nie ogranicza prawa konsumenta do dochodzenia swoich praw przy pomocy innych środków o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Takimi środkami może być np. zeznanie strony, przesłuchanie świadków, potwierdzenie przelewu bankowego, księgi rachunkowe przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Warsztat samochodowy wymieniający olej? Obowiązkowo w VAT.

Warsztat samochodowy wymieniający olej? Obowiązkowo w VAT.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (sygn. akt 0111-KDIB3-3.4012.243.2018.1.MK) z dnia 17 października 2018 roku, w przypadku świadczenia usług przy użyciu własnego towaru akcyzowego, musi rozliczać VAT, bez względu na wysokość obrotów.

Sprawa dotyczyła mechanika prowadzącego warsztat samochodowy, którego obroty nie przekraczały 200 tyś zł, w związku z czym korzystał on ze zwolnienia z podatku VAT. Planował on rozszerzyć zakres swoich usług i zaczął wymieniać olej silnikowy w samochodach klientów. Mechanik podnosił argument, że świadczona usługa będzie usługą kompleksową albowiem oprócz dostarczenia oleju, mechanik dokona jego wymiany.

Dyrektor KIS nie zgodził się z prezentowanym stanowiskiem i wskazał, że klient będzie oczekiwał dostawy oleju wraz z jego wymiana w aucie. W ocenie dyrektora KIS, obie usługi mogą być realizowane oddzielnie, w związku z czym nie ma mowy o kompleksowej usłudze. Oznacza to, że na gruncie podatkowym dostawa i usługa powinny zostać potraktowane odmiennie, co będzie skutkowało pozbawieniem mechanika prawa do zwolnienia z podatku VAT.

Dyrektor przywołał w uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE): z dnia 27 października 2005 roku (sygn. akt C-41/04), z 9 marca 2007 r. (sygn. akt C-111/05) oraz z 22 października 2009 roku (sygn. akt C-242/09). W przywołanych orzeczeniach TSUE wskazał, że aby ocenić czy daną transakcję należy traktować jako usługę kompleksową, trzeba zbadać oczekiwania nabywcy oraz to czy ewentualny podział na odrębne czynności miał sens ekonomiczny.

Czytaj więcej

Zabawki dmuchane na imprezach? Wejście tylko z paragonem.

Zabawki dmuchane na imprezach? Wejście tylko z paragonem.

Wprawdzie sezon na tego typu atrakcje już się skończył ale, jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.562.2018.3.MN) z dnia 24 października 2018 roku, udostępnianie na imprezach plenerowych dmuchanych zabawek (zjeżdżalni, zamku, toru przeszkód, trampoliny itp.), oznacza konieczność ewidencjonowania tego na kasie fiskalnej, bez względu na wysokość obrotu.

Powyższe wynika z faktu, że przedmiotem zdarzenia są usługi związane z rozrywką i rekreacją. Jak wskazał dyrektor KIS, opłaty pobierane za korzystanie z dmuchawców są równoznaczne z pobieraniem opłaty w zakresie wstępu. W ocenie organu, podatnik taki świadczy więc usługi w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parków rozrywki, a więc zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej nie ma zastosowania.

Czytaj więcej

Deklaracje VAT? Koniec już wkrótce.

Deklaracje VAT? Koniec już wkrótce.

Jak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT, od przyszłego roku nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VDEK), zastąpi dotychczasowe deklaracje podatkowe oraz JPK_VAT. Zgodnie z planowanymi zmianami, od nowego roku powstać ma również Centralny Rejestr Faktur.

Rejestr faktur powstanie na bazie składanych obecnie co miesiąc przez podatników plików JPK_VAT. Jak wskazują przedstawiciele ministerstwa finansów, w praktyce taki rejestr powstał w chwili, gdy mikroprzedsiębiorcy dołączyli do podmiotów zobowiązanych do składania comiesięcznego swoich ewidencji w formacie JPK, tj. od lutego 2018.

W związku z wprowadzeniem JPK_VDEK, nie będzie konieczności składania deklaracji podatkowych i JPK_VAT. W nowym pliku znajdą się dane z ewidencji i deklaracji oraz dodatkowe informacje, mające służyć do lepszej analizy ryzyka w celu prowadzenia kontroli podatkowych. Plik JPK_VDEK będzie składany miesięcznie bądź kwartalnie, czyli dokładnie w takich samych terminach w jakich rozliczali się podatnicy.

Czytaj więcej

Podjazd do domu z wyższym VAT.

Podjazd do domu z wyższym VAT.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 18 października 2018 roku (sygn. akt I FSK 1633/16) firma, która sprzedaje gotowe domy, musi brać pod uwagę dwie stawki podatku: dla budynku mieszkalnego (8%), dla infrastruktury towarzyszącej (23%).

Sąd orzekł, że ogrodzenia, bramy, podjazdy, przyłącza, chodniki, utwardzenia powierzchni itp. powinny być sprzedawane z wyższym VAT aniżeli, 8 proc. VAT dotyczący obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Tak więc roboty wykonywane poza budynkiem tj. ogrodzenia, bramy, podjazdy, chodniki, przyłącza itp. objęte są stawką 23 % VAT.

NSA wyjaśnił, że powyższe stanowisko wynika z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, który wyraźnie rozróżnia roboty dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Sędzia wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie aktualna jest uchwała NSA z dnia 3 czerwca 2013 roku (sygn. akt I FPS 7/12), która to ma charakter uniwersalny i dotyczy zarówno wykonywania usług poza bryłą budynku mieszkalnego, jak i dostawy infrastruktury towarzyszącej.

Czytaj więcej